DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma blízkost

«Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat… 2. Paralipomenon 15:2b»
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.The Lord is with you while you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.When the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. The Lord is near to the brokenhearted and saves the crushed in spirit.
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.Let your reasonableness be known to everyone. The Lord is at hand.
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times in every way. The Lord be with you all.
O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.One thing have I asked of the Lord, that will I seek after: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple.
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.You make known to me the path of life; in your presence there is fullness of joy; at your right hand are pleasures forevermore.
Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.But now in Christ Jesus you who once were far off have been brought near by the blood of Christ.
Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.By this we know that we abide in him and he in us, because he has given us of his Spirit.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Seek the Lord and his strength; seek his presence continually!
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Seek the Lord while he may be found; call upon him while he is near.
Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.I will not leave you as orphans; I will come to you.
Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.Finally, brothers, rejoice. Aim for restoration, comfort one another, agree with one another, live in peace; and the God of love and peace will be with you.
Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti.For a day in your courts is better than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness.
Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Nechť nás neopouští a neodvrhuje!The Lord our God be with us, as he was with our fathers. May he not leave us or forsake us.
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.No one has ever seen God; the only God, who is at the Father's side, he has made him known.
Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.Nevertheless, in your great mercies you did not make an end of them or forsake them, for you are a gracious and merciful God.
Uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží.‘Heal the sick in it and say to them, ‘The kingdom of God has come near to you.’
A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.So he was there with the Lord forty days and forty nights. He neither ate bread nor drank water. And he wrote on the tablets the words of the covenant, the Ten Commandments.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him.

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal?
Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení.
Já, Hospodin, jsem první,
já budu též u posledních věcí.

Náhodný Biblický verš

Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou,
půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se,
plamen tě nepopálí.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo to uskutečnil a vykonal? Ten, jenž od počátku povolává všechna pokolení. Já, Hospodin, jsem první, já budu též u posledních věcí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!