DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma blízkost

«Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat… 2. Paralipomenon 15:2b»
Hospodin bude s vámi, když vy budete s ním. Budete-li se dotazovat na jeho slovo, dá se vám nalézt. Jestliže ho opustíte, opustí vás.The Lord is with you when you are with him. If you seek him, he will be found by you, but if you forsake him, he will forsake you.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán.The righteous cry out, and the Lord hears them; he delivers them from all their troubles. The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit.
Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.Let your gentleness be evident to all. The Lord is near.
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.
O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.One thing I ask from the Lord, this only do I seek: that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek him in his temple.
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.You make known to me the path of life; you will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.
Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev.But now in Christ Jesus you who once were far away have been brought near by the blood of Christ.
Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha.This is how we know that we live in him and he in us: He has given us of his Spirit.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever.
Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně.Look to the Lord and his strength; seek his face always.
Dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít, volejte ho, dokud je blízko.Seek the Lord while he may be found; call on him while he is near.
Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.I will not leave you as orphans; I will come to you.
Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní, a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením.Finally, brothers and sisters, rejoice! Strive for full restoration, encourage one another, be of one mind, live in peace. And the God of love and peace will be with you.
Den v tvých nádvořích je lepší než tisíce jinde; raději chci stát před prahem domu svého Boha, než prodlévat v stanech svévolnosti.Better is one day in your courts than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked.
Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci! Nechť nás neopouští a neodvrhuje!May the Lord our God be with us as he was with our ancestors; may he never leave us nor forsake us.
Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náručí Otcově, nám o něm řekl.No one has ever seen God, but the one and only Son, who is himself God and is in closest relationship with the Father, has made him known.
Ale z nesmírného slitování jsi s nimi neskoncoval a neopustil jsi je, protože jsi Bůh milostivý a soucitný.But in your great mercy you did not put an end to them or abandon them, for you are a gracious and merciful God.
Uzdravujte tam nemocné a vyřiďte jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží.‘Heal the sick who are there and tell them, ‘The kingdom of God has come near to you.’
A byl tam s Hospodinem čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.Moses was there with the Lord forty days and forty nights without eating bread or drinking water. And he wrote on the tablets the words of the covenant—the Ten Commandments.
Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.Whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in them.

Biblický verš dne

Světlem pro mé nohy je tvé slovo,
osvěcuje moji stezku.

Náhodný Biblický verš

Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!