DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bližní

«Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad… Marek 12:31»
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes.
Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis.
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!Ninguém busque o proveito próprio; antes, cada um, o que é de outrem.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis.
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo.
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!Porque toda a lei se cumpre numa palavra, nesta: Amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque, por ela, alguns, não o sabendo, hospedaram anjos.
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas.
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade; cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé.
Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.Assim que não nos julguemos mais uns aos outros; antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro; assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também.
Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Aprendei a fazer o bem; praticai o que é reto; ajudai o oprimido; fazei justiça ao órfão; tratai da causa das viúvas.
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.Um novo mandamento vos dou: Que vos ameis uns aos outros; como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis.
Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.O amor não faz mal ao próximo; de sorte que o cumprimento da lei é o amor.
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.Portanto, és inescusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro; pois tu, que julgas, fazes o mesmo.
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco.
Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘Com efeito: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e, se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: Amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso.
Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio: que nos amemos uns aos outros.
Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo.
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.

Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um a seu irmão; e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente o mal cada um contra o seu irmão, no seu coração.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!