DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma bližní

«Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad… Marek 12:31»
Druhé je toto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.O segundo é este: ‘Ame o seu próximo como a si mesmo’. Não existe mandamento maior do que estes.
Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní.Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes.
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros.
Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo.
Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.Levem os fardos pesados uns dos outros e, assim, cumpram a lei de Cristo.
Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!Toda a Lei se resume num só mandamento: “Ame o seu próximo como a si mesmo”.
Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade; foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos.
Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci.Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam; pois esta é a Lei e os Profetas.
V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe.Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos.
Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé.
Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou.
Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Aprendam a fazer o bem! Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva.
Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.Um novo mandamento lhes dou: Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros.
Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da Lei.
Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.Portanto, você, que julga os outros é indesculpável; pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas.
Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados.
Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme.Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês.
Vždyť přikázání ‚nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš‘ a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: ‚Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.‘Pois estes mandamentos: “Não adulterarás”, “Não matarás”, “Não furtarás”, “Não cobiçarás”, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: “Ame o seu próximo como a si mesmo”.
Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.Um homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-poderoso.
Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio: que nos amemos uns aos outros.
Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo.
Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.Há quem considere um dia mais sagrado que outro; há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente.

Toto praví Hospodin zástupů: Vynášejte pravdivé rozsudky a ať každý prokazuje svému bratru milosrdenství a slitování. Neutiskujte vdovu a sirotka, bezdomovce a trpícího, nikdo ať ve svém srdci nezamýšlí proti bratru nic zlého.Assim diz o Senhor dos Exércitos: Administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem tramem maldades uns contra os outros.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!