DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Boží slovo

Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč. Proniká až k rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly.La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je nanejvýš užitečné. Vyučuje nás a usvědčuje, napravuje a vychovává ve spravedlnosti, aby byl Boží člověk dokonale připraven a vybaven ke každému dobrému dílu.Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
Tím slovem je ale potřeba se řídit – nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat!Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým slovem řídí se!¿Con qué limpiará el joven su camino? ¡Con guardar tu palabra!
On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší Boží slovo a dodržují je.“Pero él dijo: —¡Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen!
Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.
Jak dokonalá je cesta Boží, jak ryzí je, co praví Hospodin – on je štít všech, kdo v něho doufají!En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová; escudo es a todos los que en él esperan.
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podobný moudrému muži, který postavil svůj dům na skále.A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou.El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Všechno dělejte bez reptání a dohadování, abyste byli nezkažení a nevinní jako neposkvrněné Boží děti uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, ve kterém záříte jako světla ve světě. Pevně se držte Slova života.Haced todo sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida.
Tvé slovo s sebou světlo přináší, prostým dodává moudrosti.La exposición de tus palabras alumbra; hace entender a los sencillos.
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.‘“Él respondió y dijo: —Escrito está: “No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.
Hospodinovo slovo je přímé, veškeré jeho dílo trvalé.Porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad.
Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo.El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva.
V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník!En Dios, cuya palabra alabo, en Dios he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?
A jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli ke spáse.Y desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Jen Hospodin přece dává moudrost, poznání a rozumnost pramení z jeho úst.Porque Jehová da la sabiduría y de su boca proceden el conocimiento y la inteligencia.
Židům, kteří mu uvěřili, Ježíš řekl: „Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: —Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijímejte zaseté Slovo, které má moc spasit vaše duše.Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Pokořoval tě a dopouštěl na tebe hlad; krmil tě manou, kterou jsi neznal ty ani tví otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst.Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.
Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi mě svou pravicí, sklonil ses, abys mě povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, mé nohy nesklouznou.Me diste asimismo el escudo de tu salvación; tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado.
To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad; y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre.
On je jasem jeho slávy a vyjádřením jeho podstaty; svým mocným slovem nese vše, co je. On se postaral o očištění hříchů a poté usedl po pravici Velebnosti na výsostech.Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.

Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!