DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Boží slovo

«Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k… 2. Timoteovi 3:16-17»
Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až na rozhraní duše a ducha, kostí a morku, a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce.For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart.
Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.All Scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work.
Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku.Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!But be doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves.
Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word.
Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“But he said, “Blessed rather are those who hear the word of God and keep it!”
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.This God—his way is perfect; the word of the Lord proves true; he is a shield for all those who take refuge in him.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock.
Nebe a země pominou, ale má slova nepominou.Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away.
Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět, držte se slova života.Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world, holding fast to the word of life.
Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“But he answered, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh.In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.For the word of the Lord is upright, and all his work is done in faithfulness.
Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.Whoever believes in me, as the Scripture has said, ‘Out of his heart will flow rivers of living water.’
V Boha, jehož slovo chválím, v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?In God, whose word I praise, in God I trust; I shall not be afraid. What can flesh do to me?
A jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení.Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation.
Neboť moudrost dává Hospodin, poznání i rozumnost pochází z jeho úst.For the Lord gives wisdom; from his mouth come knowledge and understanding.
Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“So Jesus said to the Jews who had believed him, “If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free.”
A proto odstraňte veškerou špínu a přemíru špatnosti a v tichosti přijměte zaseté slovo, které má moc spasit vaše duše.Therefore put away all filthiness and rampant wickedness and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
Pokořoval tě a nechal tě hladovět, potom ti dával jíst manu, kterou jsi neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst.And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but man lives by every word that comes from the mouth of the Lord.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.You have given me the shield of your salvation, and your right hand supported me, and your gentleness made me great. You gave a wide place for my steps under me, and my feet did not slip.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.
On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech.He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, and he upholds the universe by the word of his power. After making purification for sins, he sat down at the right hand of the Majesty on high.

Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.You are my hiding place and my shield; I hope in your word.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!