DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

Hospodin, tvůj Bůh, je vprostřed tebe – hrdina, jenž tě zachrání. Šťastně se bude z tebe veselit, až tě svou láskou obnoví; zajásá nad tebou samou radostí.The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save; he will rejoice over you with gladness; he will quiet you by his love; he will exult over you with loud singing.
Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go.
Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: „Neměj strach, já sám ti pomáhám!“For I, the Lord your God, hold your right hand; it is I who say to you, “Fear not, I am the one who helps you.”
Tam pak začnete hledat Hospodina, svého Boha. Budeš-li jej hledat celým svým srdcem a celou svou duší, najdeš ho.But from there you will seek the Lord your God and you will find him, if you search after him with all your heart and with all your soul.
Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi!Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you.
Kdykoli bojím se, v tobě mám naději!When I am afraid, I put my trust in you.
Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.O Lord, you are my God; I will exalt you; I will praise your name, for you have done wonderful things, plans formed of old, faithful and sure.
Jsi přece má skála a má tvrz, pro své jméno mě veď a provázej.For you are my rock and my fortress; and for your name's sake you lead me and guide me.
Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.I can do all things through him who strengthens me.
My milujeme, neboť on první miloval nás.We love because he first loved us.
Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme vždy na vlastní uši slyšeli.Therefore you are great, O Lord God. For there is none like you, and there is no God besides you, according to all that we have heard with our ears.
Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.For every house is built by someone, but the builder of all things is God.
Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj!Oh, taste and see that the Lord is good! Blessed is the man who takes refuge in him!
A my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má, a uvěřili jsme jí. Bůh je láska. Kdo přebývá v lásce, přebývá v Bohu a Bůh v něm.So we have come to know and to believe the love that God has for us. God is love, and whoever abides in love abides in God, and God abides in him.
Vstávej, zaskvěj se, tvé světlo už je tu, Hospodinova sláva vzešla nad tebou!Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you.
Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.Do not be deceived: God is not mocked, for whatever one sows, that will he also reap.
Kdo mě nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal zahrnout.For whoever finds me finds life and obtains favor from the Lord.
Boha nikdy nikdo neviděl. Když ale milujeme jedni druhé, Bůh v nás přebývá a jeho láska v nás došla naplnění.No one has ever seen God; if we love one another, God abides in us and his love is perfected in us.
Mé smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin.For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord.
Kdo říká „Miluji Boha“ a přitom nenávidí bratra, je lhář. Když někdo nemiluje bratra, kterého vidí, nemůže přece milovat Boha, kterého nevidí.If anyone says, “I love God,” and hates his brother, he is a liar; for he who does not love his brother whom he has seen cannot love God whom he has not seen.
Není svatého kromě Hospodina, ne, není nikdo jako ty, není skály, jako je náš Bůh!There is none holy like the Lord: for there is none besides you; there is no rock like our God.
Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám!I say to the Lord, “You are my Lord; I have no good apart from you.”
Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.Humble yourselves before the Lord, and he will exalt you.
Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!Rejoice in the Lord always; again I will say, rejoice.
Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you.

Usychá tráva, kvítí uvadá, slovo našeho Boha však věky přetrvá.The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Můj osud v ruce máš, vysvoboď mě
z ruky nepřátel, kteří mě stíhají!

Náhodný Biblický verš

Ať ti Hospodin žehná a chrání tě!
Ať Hospodin nad tebou rozjasní svou tvář a daruje ti přízeň!
Ať Hospodin k tobě obrátí svou tvář a obdaří tě pokojem!
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Můj osud v ruce máš, vysvoboď mě z ruky nepřátel, kteří mě stíhají!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!