DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para te salvar; ele se deleitará em ti com alegria; calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Não to mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo; não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo.
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.Então, dali, buscarás ao Senhor, teu Deus, e o acharás, quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.No dia em que eu temer, hei de confiar em ti.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.Ó Senhor, tu és o meu Deus; exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas; os teus conselhos antigos são verdade e firmeza.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza; pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.Nós o amamos porque ele nos amou primeiro.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.Portanto, grandioso és, ó Senhor Jeová, porque não semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Provai e vede que o Senhor é bom; bem-aventurado o homem que nele confia.
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor e quem está em amor está em Deus, e Deus, nele.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Não erreis: Deus não se deixa escarnecer; porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.Porque o que me achar achará a vida e alcançará favor do Senhor.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.Ninguém jamais viu a Deus; se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Se alguém diz: Eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu?
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.Não santo como é o Senhor; porque não outro fora de ti; e rocha nenhuma como o nosso Deus.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor; não tenho outro bem além de ti.
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Regozijai-vos, sempre, no Senhor; outra vez digo: regozijai-vos.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.Seca-se a erva, e caem as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!