DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.Der HERR, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet; er freut sich über dich in Fröhlichkeit, er schweigt in seiner Liebe, er jauchzt über dich mit Jubel.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Habe ich dir nicht geboten: Sei stark und mutig? Erschrick nicht und fürchte dich nicht! Denn mit dir ist der HERR, dein Gott, wo immer du gehst.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine Rechte ergreift, der zu dir spricht: Fürchte dich nicht! Ich, ich helfe dir!
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.Dann werdet ihr von dort aus den HERRN, deinen Gott, suchen. Und du wirst ihn finden, wenn du mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele nach ihm fragen wirst.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Wen habe ich im Himmel? Und außer dir habe ich an nichts Gefallen auf der Erde.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.An dem Tag, da ich mich fürchte – ich, ich vertraue auf dich.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.HERR, du bist mein Gott! Ich will dich erheben, preisen will ich deinen Namen. Denn du hast Wunder gewirkt, Ratschlüsse von fern her, Treue und Wahrheit.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Denn mein Fels und meine Burg bist du; und um deines Namens willen führe mich und leite mich!
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.Darum bist du groß, Herr, HERR! Ja, niemand ist dir gleich, und es gibt keinen Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.Denn jedes Haus wird von jemand erbaut; der aber alles erbaut hat, ist Gott.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Schmeckt und seht, dass der HERR gütig ist! Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt!
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Steh auf, werde licht! Denn dein Licht ist gekommen, und die Herrlichkeit des HERRN ist über dir aufgegangen.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten! Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem HERRN.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns, und seine Liebe ist in uns vollendet.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Wenn jemand sagt: Ich liebe Gott, und hasst seinen Bruder, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat.
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.Keiner ist heilig wie der HERR, denn außer dir ist keiner. Und kein Fels ist wie unser Gott.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“Ich habe zum HERRN gesagt: »Du bist mein Herr; es gibt kein Glück für mich außer dir.«
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Demütigt euch vor dem Herrn! Und er wird euch erhöhen.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch!
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit deine Tage lange währen in dem Land, das der HERR, dein Gott, dir gibt.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.Das Gras ist verdorrt, die Blume ist verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu,
poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.

Náhodný Biblický verš

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!