DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.De HEERE, uw God, is in uw midden, een Held, Die verlossen zal. Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in Zijn liefde. Hij zal Zich over u verblijden met gejuich.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Heb Ik het u niet geboden? Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.HEERE, U bent mijn God, ik zal U roemen, Uw Naam loof ik. Want U hebt wonderen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van oudsher vast en zeker.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.Daarom bent U groot, Heere God, want er is niemand zoals U, en er is geen God dan U alleen, zoals blijkt uit alles wat wij met onze eigen oren gehoord hebben.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die dit alles gebouwd heeft, is God.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God, en God in hem.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Dwaal niet: God laat niet met Zich spotten, want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.Want wie Mij vindt, vindt het leven en verkrijgt de goedgunstigheid van de HEERE.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.Er is niemand zo heilig als de HEERE, want er is niemand buiten U, en er is geen rotssteen als onze God.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere; mijn goedheid is niet voor U.
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Verneder u voor de Heere, en Hij zal u verhogen.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!