DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.The Lord your God is with you, the Mighty Warrior who saves. He will take great delight in you; in his love he will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid; do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, Do not fear; I will help you.
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.But if from there you seek the Lord your God, you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.When I am afraid, I put my trust in you.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.Lord, you are my God; I will exalt you and praise your name, for in perfect faithfulness you have done wonderful things, things planned long ago.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Since you are my rock and my fortress, for the sake of your name lead and guide me.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.I can do all this through him who gives me strength.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.We love because He first loved us.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.How great you are, Sovereign Lord! There is no one like you, and there is no God but you, as we have heard with our own ears.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.For every house is built by someone, but God is the builder of everything.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Taste and see that the Lord is good; blessed is the one who takes refuge in him.
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.And so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Do not be deceived: God cannot be mocked. A man reaps what he sows.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.For those who find me find life and receive favor from the Lord.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.No one has ever seen God; but if we love one another, God lives in us and his love is made complete in us.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.“For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways,” declares the Lord.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen.
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.There is no one holy like the Lord; there is no one besides you; there is no Rock like our God.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“I say to the Lord, “You are my Lord; apart from you I have no good thing.”
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Humble yourselves before the Lord, and he will lift you up.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Rejoice in the Lord always. I will say it again: Rejoice!
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Ježíš však řekl: „Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské.“Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!