DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma Bůh

«Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs… Jozue 1:9»
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя; возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви Своей, будет торжествовать о тебе с ликованием.
Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?Вот Я повелеваю тебе: будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся; ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь.
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc.‘Ибо Я Господь, Бог твой; держу тебя за правую руку твою, говорю тебе: «не бойся, Я помогаю тебе».
Odtamtud budete hledat Hospodina, svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší.Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душею твоею.
Koho bych měl na nebesích? A na zemi v nikom kromě tebe nemám zalíbení.Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле.
Přichází den strachu, já však doufám v tebe.Когда я в страхе, на Тебя я уповаю.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное; предопределения древние истинны, аминь.
Tys můj skalní štít a pevná tvrz má, veď mě pro své jméno a doveď mě k cíli.Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя; ради имени Твоего води меня и управляй мною.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
My milujeme, protože Bůh napřed miloval nás.Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.
Vždyť jsi tak veliký, Hospodine Bože. Není žádného jako ty, není Boha kromě tebe, podle toho všeho, co jsme na vlastní uši slyšeli.По всему велик Ты, Господи мой, Господи! ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме Тебя, по всему, что слышали мы своими ушами.
Každý dům někdo staví; ten, kdo postavil vše, je Bůh.Ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший всё есть Бог.
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Вкусите и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который уповает на Него!
Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva.Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобою.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení.Потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь и получит благодать от Господа.
Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенна есть в нас.
Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův.Мои мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь.
Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?
Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш.
Pravím Hospodinu: „Ty jsi, Panovníku, moje dobro, nad tebe není.“Я сказал Господу: Ты — Господь мой; блага мои Тебе не нужны.
Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь.
Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.

Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.
Předešlý1234Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!