DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma druhý příchod

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.Therefore you also must be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the Day drawing near.
Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!He who testifies to these things says, “Surely I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus!
Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming.
Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.Behold, I am coming soon, bringing my recompense with me, to repay each one for what he has done.
Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám.The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.
Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.I am coming soon. Hold fast what you have, so that no one may seize your crown.
„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”
Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“And while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes, and said, “Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.”
Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde.And now, little children, abide in him, so that when he appears we may have confidence and not shrink from him in shame at his coming.
Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.Behold, he is coming with the clouds, and every eye will see him, even those who pierced him, and all tribes of the earth will wail on account of him. Even so. Amen.
Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing but inwardly are ravenous wolves.
Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.But do not overlook this one fact, beloved, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.And I am sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ.
Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.
Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.So, if they say to you, ‘Look, he is in the wilderness,’ do not go out. If they say, ‘Look, he is in the inner rooms,’ do not believe it. For as the lightning comes from the east and shines as far as the west, so will be the coming of the Son of Man.

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!