DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma druhý příchod

«So you also must be ready, because the Son of Man will… Matthew 24:44»
Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him.
Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.And let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another—and all the more as you see the Day approaching.
Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!He who testifies to these things says, “Yes, I am coming soon.” Amen. Come, Lord Jesus.
Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.Therefore keep watch, because you do not know on what day your Lord will come.
Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done.
Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám.The end of all things is near. Therefore be alert and of sober mind so that you may pray.
Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.I am coming soon. Hold on to what you have, so that no one will take your crown.
„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.“I am the Alpha and the Omega,” says the Lord God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”
Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. “Men of Galilee,” they said, “why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven.”
Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde.And now, dear children, continue in him, so that when he appears we may be confident and unashamed before him at his coming.
Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.“Look, he is coming with the clouds,” and “every eye will see him, even those who pierced him”; and all peoples on earth “will mourn because of him.” So shall it be! Amen.
Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.Watch out for false prophets. They come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ferocious wolves.
Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.But do not forget this one thing, dear friends: With the Lord a day is like a thousand years, and a thousand years are like a day.
Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus.
Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.And do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption.
Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.So if anyone tells you, ‘There he is, out in the wilderness,’ do not go out; or, ‘Here he is, in the inner rooms,’ do not believe it. For as lightning that comes from the east is visible even in the west, so will be the coming of the Son of Man.

Biblický verš dne

A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!