DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma druhý příchod

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli.Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.
Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku. Raději se napomínejme, a to tím více, čím více vidíte, že se blíží ten den.And let us consider one another in order to stir up love and good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as is the manner of some, but exhorting one another, and so much the more as you see the Day approaching.
Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: „Přijdu brzy.“ Amen, přijď, Pane Ježíši!He who testifies to these things says, “Surely I am coming quickly.” Amen. Even so, come, Lord Jesus!
Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.Watch therefore, for you do not know what hour your Lord is coming.
Hle, přijdu brzy a má odplata se mnou, abych odplatil každému podle jeho skutků.And behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to give to every one according to his work.
Všemu nadešel konec. Proto se vzpamatujte a probuďte se k modlitbám.But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.
Přijdu brzy. Drž se toho, co máš, aby ti nikdo nevzal vítěznou korunu.Behold, I am coming quickly! Hold fast what you have, that no one may take your crown.
„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.“I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End,” says the Lord, “who is and who was and who is to come, the Almighty.”
Zatímco se upřeně dívali, jak odchází do nebe, hle, přistoupili k nim dva muži v bílém rouchu a řekli jim: „Co tu stojíte a hledíte k nebi, Galilejci? Tento Ježíš, který od vás byl vzat do nebe, se vrátí právě tak, jak jste ho viděli odcházet.“And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel, who also said, “Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus, who was taken up from you into heaven, will so come in like manner as you saw Him go into heaven.”
Ano drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, až přijde.And now, little children, abide in Him, that when He appears, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming.
Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí. Ano, amen.Behold, He is coming with clouds, and every eye will see Him, even they who pierced Him. And all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, Amen.
Dávejte si pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci.Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but inwardly they are ravenous wolves.
Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.But, beloved, do not forget this one thing, that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day.
Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.
Nezarmucujte svatého Božího Ducha, jehož pečetí jste byli označeni ke dni vykoupení.And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption.
Řeknou-li vám: ‚Pohleďte, je na poušti!‘ nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,‘ nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.Therefore if they say to you, ‘Look, He is in the desert!’ do not go out; or ‘Look, He is in the inner rooms!’ do not believe it. For as the lightning comes from the east and flashes to the west, so also will the coming of the Son of Man be.

Biblický verš dne

Můj osud v ruce máš, vysvoboď mě z ruky nepřátel, kteří mě stíhají!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!