DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Ezechiel - ČEP & SG21

«Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka… Ezechiel 18:32»
Vždyť já si nelibuji ve smrti toho, kdo umírá, je výrok Panovníka Hospodina. Obraťte se tedy a budete žít.En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu’un, déclare le Seigneur, l'Eternel. Changez donc d’attitude et vivez!
Já jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými nařízeními, dodržujte mé řády a zachovávejte je. Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.C’est moi, l'Eternel, qui suis votre Dieu. Suivez mes prescriptions, respectez mes règles et mettez-les en pratique! Faites de mes sabbats des jours saints et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Eternel, votre Dieu!
Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles.
A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin.Ainsi, je manifesterai ma grandeur et ma sainteté et je me ferai connaître aux yeux de beaucoup de nations. Elles reconnaîtront alors que je suis l'Eternel.
Obraťte se a odvraťte se ode všech svých nevěrností a vaše nepravost vám nebude k pádu.Revenez à moi et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que vos fautes ne causent pas votre perte!
Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání.Je ferai d'elles et des alentours de ma colline une source de bénédiction. J’enverrai la pluie au moment voulu. Ce seront des pluies de bénédiction.
Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost.Je démontrerai la sainteté de mon grand nom qui a été déshonoré parmi les nations, puisque vous l’avez déshonoré au milieu d'elles, et les nations reconnaîtront que je suis l'Eternel, déclare le Seigneur, l'Eternel, quand à travers vous je manifesterai ma sainteté sous leurs yeux.
Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře.Si le méchant renonce à tous les péchés qu'il a commis, s'il respecte toutes mes prescriptions et applique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas.
Proto jim řekni: Toto praví Panovník Hospodin: Už nebude odloženo žádné mé slovo. Promluvím slovo a ono se splní, je výrok Panovníka Hospodina.C'est pourquoi, annonce-leur: ‘Voici ce que dit le Seigneur, l'Eternel: Il n'y aura plus de délai pour aucune de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, déclare le Seigneur, l'Eternel.’

Biblický verš dne

Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!