DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma laskavost

«Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh… Efezským 4:32»
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.And be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith.
Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.
Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají.The Lord is good, A stronghold in the day of trouble; And He knows those who trust in Him.
Hospodin je spravedlivý ve všech svých cestách, milosrdný ve všech svých skutcích.The Lord is righteous in all His ways, Gracious in all His works.
Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil. Cling to what is good.
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, longsuffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law.
‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko prospívá. ‚Všecko je dovoleno‘ – ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.All things are lawful for me, but not all things are helpful; all things are lawful for me, but not all things edify.
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.Nor do they light a lamp and put it under a basket, but on a lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven.
Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, k ctnosti poznání, k poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost, ke zbožnosti bratrskou náklonnost a k bratrské náklonnosti lásku.But also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love.
Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost.Trust in the Lord, and do good; Dwell in the land, and feed on His faithfulness.
Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.And God is able to make all grace abound toward you, that you, always having all sufficiency in all things, may have an abundance for every good work.
Jak bych nevěřil, že budu hledět na Hospodinovu dobrotivost v zemi živých!I would have lost heart, unless I had believed That I would see the goodness of the Lord In the land of the living.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.What is desired in a man is kindness, And a poor man is better than a liar.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Depart from evil and do good; Seek peace and pursue it.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers.
Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?And who is he who will harm you if you become followers of what is good?
Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: ‚Nepůjdeme.‘“Thus says the Lord: “Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’”
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.Therefore be merciful, just as your Father also is merciful.
Hospodine, pamatuj na svoje slitování, na své milosrdenství, které je od věčnosti. Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti, pamatuj na mě se svým milosrdenstvím pro svou dobrotivost, Hospodine.Remember, O Lord, Your tender mercies and Your lovingkindnesses, For they are from of old. Do not remember the sins of my youth, nor my transgressions; According to Your mercy remember me, For Your goodness’ sake, O Lord.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘Do not be deceived: “Evil company corrupts good habits.”
Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, všemu, co zanechává dobré stopy.Then you will understand righteousness and justice, Equity and every good path.
On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.Who gave Himself for us, that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works.
Rovněž ženy ať se oblékají slušně a zdobí se prostě a střízlivě, ne účesy a zlatem, perlami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se rozhodly pro zbožný život.In like manner also, that the women adorn themselves in modest apparel, with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing, but, which is proper for women professing godliness, with good works.

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!