DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma lež

«For, “Whoever would love life and see good days must keep their… 1 Peter 3:10-11»
Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”
Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků!Save me, Lord, from lying lips and from deceitful tongues.
Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.The Lord detests lying lips, but he delights in people who are trustworthy.
Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.The one whose walk is blameless, who does what is righteous, who speaks the truth from their heart; whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor, and casts no slur on others.
Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“He went on: “What comes out of a person is what defiles them. For it is from within, out of a person’s heart, that evil thoughts come—sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evils come from inside and defile a person.”
Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.Whoever conceals hatred with lying lips and spreads slander is a fool.
Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.Keep your tongue from evil and your lips from telling lies.
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth.
Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.A perverse person stirs up conflict, and a gossip separates close friends.
Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices and have put on the new self, which is being renewed in knowledge in the image of its Creator.
Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.Whoever walks in integrity walks securely, but whoever takes crooked paths will be found out.
Čestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam.An honest witness does not deceive, but a false witness pours out lies.
‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘‘You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother,’ and ‘love your neighbor as yourself.’
Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji.Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.Blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kinds of evil against you because of me.
Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším.To fear the Lord is to hate evil; I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech.
Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.The soothing tongue is a tree of life, but a perverse tongue crushes the spirit.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.A gossip betrays a confidence, but a trustworthy person keeps a secret.
Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father’s desires. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies.
Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč.Eloquent lips are unsuited to a godless fool— how much worse lying lips to a ruler!
Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe.Keep your mouth free of perversity; keep corrupt talk far from your lips.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“Then Peter said, “Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received for the land? Didn’t it belong to you before it was sold? And after it was sold, wasn’t the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God.”
Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost.The lips of the righteous know what finds favor, but the mouth of the wicked only what is perverse.
Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní?God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?

Biblický verš dne

Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!