DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma lež

«Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Псалтирь 119:2»
Vždyť: „Chce někdo prožít šťastný život, chce někdo okusit dobré dny? Takový ať chrání svůj jazyk před zlem, v jeho ústech ať není žádná lest. Ať odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá se jím vést.“Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей; уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему.
Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků!Господи! избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого.
Prolhané rty se Hospodinu hnusí, kdo žijí v pravdě, ti jej potěší.Мерзость пред Господом — уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему.
Kdo žije bezúhonně a jedná spravedlivě, kdo mluví pravdu ze srdce, kdo jazykem svým nepomlouvá, neškodí bližnímu a neostouzí druha.Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем; кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего.
Potom řekl: „Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, ničemnost, lstivost, nestydatost, závist, urážky, pýcha, potrhlost. Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka.“Далее сказал: исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, — всё это зло извнутрь исходит и оскверняет человека.
Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.Кто скрывает ненависть, у того уста лживые; и кто разглашает клевету, тот глуп.
Pak tedy chraň svůj jazyk před zlem, ve tvých rtech ať není žádná lest.Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов.
Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom žijeme ve tmě, lžeme a nežijeme v pravdě.Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине.
Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele.Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей.
Nelžete jedni druhým, když jste již odložili své staré já s jeho skutky a oblékli se do nového člověka, který se poznáním obnovuje k obrazu svého Stvořitele.Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его.
Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно; а кто превращает пути свои, тот будет наказан.
Čestný svědek nepromluví lživě, křivopřísežník ale šíří klam.Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи.
‚Nezabíjej, necizolož, nekraď, nelži, cti otce i matku‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; и: люби ближнего твоего, как самого себя.
Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť mě pokrmem tak, jak potřebuji.Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом.
Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a lživé řeči kvůli mně.Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня.
Úcta k Hospodinu je nenávist ke zlu. Pýchu a povýšenost, zlé způsoby a pokrytecká ústa nesnáším.Страх Господень — ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу.
Krotký jazyk je stromem života, je-li však pokřivený, ducha podlomí.Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек таит дело.
Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи.
Hlupáku nesluší vznešená slova, tím méně urozeným lživá řeč.Неприлична глупому важная речь, тем паче знатному — уста лживые.
Zbav se vší převrácené řeči, ústa, jež mluví zle, zapuď od sebe.Отвергни от себя лживость уст, и лукавство языка удали от себя.
Petr mu na to řekl: „Ananiáši, to tě tak ovládl satan, že jsi lhal Duchu svatému? Proč jsi ukryl část peněz za to pole? Copak nebylo tvé? Nemusel jsi ho prodávat. A když jsi ho prodal, bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak tě mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“Но Петр сказал: Анания! Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человекам, а Богу.
Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost.Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых — развращенное.
Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní?Бог не человек, чтоб Ему лгать, и не сын человеческий, чтоб Ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? будет говорить и не исполнит?

Biblický verš dne

Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!