DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma mluvení

«V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají… Přísloví 18:21»
V moci jazyka je život i smrt, kdo ho rád používá, nají se jeho plodů.Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его.
Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím srdce přetéká.Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его.
Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим.
Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою; а кто широко раскрывает свой рот, тому беда.
Neodplácejte zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.
Mírný jazyk je stromem života, kdežto pokřivený rozkládá ducha.Кроткий язык — древо жизни, но необузданный — сокрушение духа.
I pošetilec, když mlčí, může být pokládán za moudrého, nechá-li rty zavřené, za rozumného.И глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои — благоразумным.
Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu.Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда.
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев.
Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení, kdežto kdo krotí své rty, je prozíravý.При многословии не миновать греха, а сдерживающий уста свои — разумен.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Открывай уста твои за безгласного и для защиты всех сирот.
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя!
Vlídná odpověď odvrací rozhořčení, kdežto slovo, které ubližuje, popouzí k hněvu.Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость.
Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною.
Všichni přece mnoho chybujeme. Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo.Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек таит дело.
Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.Слова из уст мудрого — благодать, а уста глупого губят его же.
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего.
Z mých úst plně zní tvá chvála, den co den tě oslavuji.Да наполнятся уста мои хвалою, чтобы мне воспевать славу Твою, всякий день великолепие Твое.
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.Посему, что́ вы сказали в темноте, то́ услышится во свете; и что́ говорили на ухо внутри дома, то́ будет провозглашено на кровлях.
Z týchž úst vychází žehnání i proklínání. Tak tomu být nemá, bratří moji.Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.
Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
Plány selžou bez společné porady, kdežto při množství rádců se uskuteční.Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они состоятся.
Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov.А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны.

Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno, uvádějte národům ve známost jeho skutky.Славьте Господа; призывайте имя Его; возвещайте в народах дела Его.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Dar otvírá člověku dveře,
uvádí ho i k velmožům.

Náhodný Biblický verš

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Dar otvírá člověku dveře, uvádí ho i k velmožům.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!