DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma naděje

Já sám přece vím, jak o vás přemýšlím, praví Hospodin. Mám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát budoucnost a naději.Car moi je connais les projets que j’ai conçus en votre faveur, déclare l’Eternel : ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d’espérance.
Proč jsi sklíčená, duše má, proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha – ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, má záchrana!Pourquoi donc, ô mon âme, |es-tu si abattue, |et gémis-tu sur moi ? Mets ton espoir en Dieu ! |Je le louerai encore, mon Sauveur et mon Dieu.
Kdo ale v Hospodina doufají, ti nabývají nových sil: Vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.Mais ceux qui comptent |sur l’Eternel |renouvellent leur force : ils prennent leur envol |comme de jeunes aigles ; sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, |et ne s’épuisent pas.
Hospodin tě ochrání před vším zlým, tvou duši ochrání. Hospodin ochrání tvé vycházení i vcházení jak nyní, tak i navěky!L’Eternel te gardera de tout mal : il gardera ta vie. L’Eternel veillera sur toi |pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais.
Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.Que le Dieu de l’espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d’espérance par la puissance du Saint-Esprit.
Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout.Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d’un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos.
Víra je podstata věcí, v něž doufáme, důkaz skutečností, jež nevidíme.La foi est une façon de posséder ce qu’on espère, c’est un moyen d’être sûr des réalités qu’on ne voit pas.
Do té doby nám zůstává víra, naděje a láska, tato trojice; ale největší z nich je láska.En somme, trois choses demeurent : la foi, l’espérance et l’amour, mais la plus grande d’entre elles, c’est l’amour.
A nejen to; chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost, vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději.Mieux encore ! Nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, la persévérance conduit à une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée nourrit l’espérance.
Ty jsi má skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí.Tu es mon refuge et mon bouclier, je fais confiance à ta parole.
Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný.Restons fermement attachés à l’espérance que nous reconnaissons comme vraie, sans fléchir, car celui qui nous a fait les promesses est fidèle.
Buďte silní a v srdci stateční, všichni, jichž nadějí je Hospodin!Soyez forts et prenez courage, vous qui vous attendez |à l’Eternel.
Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l’attendons avec persévérance.
Já ale Hospodina vyhlížím, čekám na Boha – on mě zachrání, můj Bůh mě vyslyší!Pour moi, je mets mon espérance |en l’Eternel, je m’attends au Dieu qui me sauve, et mon Dieu m’entendra.
Dlouhé čekání unavuje srdce, naplněná touha je stromem života.Un espoir différé rend le cœur malade ; un désir exaucé est comme un arbre de vie.
Můj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději.J’ai dit : L’Eternel est mon bien, c’est pourquoi je compte sur lui.
Veď mě a uč mě pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na tebe spoléhám každý den!Dirige-moi |selon ta vérité |et instruis-moi ! Car c’est toi le Dieu qui me sauve, et je m’attends à toi |à longueur de journée.
Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou duší, v jeho slově skládám naději.Moi, je m’attends à l’Eternel, |oui, je m’attends à lui, |de tout mon être, j’ai confiance en sa parole.
Kéž je s námi tvá láska, Hospodine, jako je v tobě naše naděje!Accorde-nous ta grâce, |ô Eternel, car nous comptons sur toi.
Tato naděje není klamná; vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha svatého, jehož nám daroval.Or, notre espérance ne risque pas de tourner à notre confusion, car Dieu a versé son amour dans notre cœur par l’Esprit Saint qu’il nous a donné.
Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ježíše Krista z mrtvých. Povolal nás k živé naději.Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle, pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ.
Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených, vyhlásit svobodu zajatým a propuštění spoutaným.L’Esprit de l’Eternel, |du Seigneur, est sur moi car l’Eternel m’a oint pour annoncer aux humiliés |une bonne nouvelle. Oui, il m’a envoyé |afin de panser ceux |qui ont le cœur brisé, d’annoncer aux captifs |leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers |leur mise en liberté.
Zasvěťte svá srdce Pánu Kristu a buďte připraveni podat odpověď každému, kdo se vás zeptá na důvod vaší naděje.Dans votre cœur, reconnaissez le Seigneur – c’est-à-dire Christ – comme saint ; si l’on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre.
Je jedno tělo a jeden Duch, jedna naděje, k níž jsme byli povoláni.Il y a un seul corps et un seul Esprit ; de même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance : celle à laquelle vous avez été appelés.
Jim, a to i mezi pohany, se Bůh rozhodl svěřit bohatství tohoto slavného tajemství: Kristus je ve vás! Ta naděje slávy!Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse que renferme le secret de son plan pour les non-Juifs. Et voici ce secret : Christ en vous, garantie de votre espérance de la gloire à venir.

Právě tak zachutná tvé duši moudrost – najdeš-li ji, budoucnost patří tobě, tvá naděje tě nezklame!De même, connais la sagesse, c’est bon pour toi ; si tu la trouves, il y a de l’avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá všechny viny, ten, kdo je připomíná, rozeštve přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!