DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma naděje

«Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok… Jeremjáš 29:11»
Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.‘Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês’, diz o Senhor, ‘planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro.’
Proč se tak trpce rmoutíš, má duše, proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu, své spáse. On je můj Bůh.Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus.
Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam alto como águias; correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre.
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso.
Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos.
A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.
A nejen to: chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje.Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança; a perseverança, um caráter aprovado; e o caráter aprovado, esperança.
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Tu és o meu abrigo e o meu escudo; e na tua palavra coloquei minha esperança.
Držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme, protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný.Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel.
Buďte rozhodní a buďte udatného srdce, všichni, kdo čekáte na Hospodina!Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor!
Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente.
Ale já budu vyhlížet k Hospodinu, čekat na Boha, který mě spasí. Můj Bůh mě vyslyší.Mas, quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus, o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá.
Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života.A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida.
„Můj podíl je Hospodin,“ praví má duše, proto na něj čekám.Digo a mim mesmo: A minha porção é o Senhor; portanto, nele porei a minha esperança.
Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo.
Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo.Espero no Senhor com todo o meu ser, e na sua palavra ponho a minha esperança.
Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi; na tebe s důvěrou čekáme!Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança.
A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu.
Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději.Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo! Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Duch Panovníka Hospodina je nade mnou. Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným, poslal mě obvázat rány zkroušených srdcem, vyhlásit zajatcům svobodu a vězňům propuštění.O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros.
‚A Pán, Kristus, budiž svatý‘ ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte.Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês.
Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni.Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só.
Bůh jim chtěl dát poznat, jak bohatá je sláva jeho tajemství mezi pohany: Je to Kristus mezi vámi, v něm máte naději na Boží slávu.A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória.

Právě tak poznávej moudrost pro svou duši. Když ji najdeš, máš budoucnost, tvá naděje nebude zmařena.Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma; se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Železo se ostří železem
a jeden ostří tvář druhého.

Náhodný Biblický verš

Proč se tak trpce rmoutíš, má duše,
proč ve mně úzkostně sténáš?
Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu,
jemu, své spáse. On je můj Bůh.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!