DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma naslouchání

«Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání… Jakubův 1:19»
Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu.My dear brothers and sisters, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry.
Ale on řekl: „Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.“He replied, “Blessed rather are those who hear the word of God and obey it.”
Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know.
Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says.
Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.This is the confidence we have in approaching God: that if we ask anything according to his will, he hears us.
Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.Then you will call on me and come and pray to me, and I will listen to you.
Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina.Whoever gives heed to instruction prospers, and blessed is the one who trusts in the Lord.
Hospodina miluji; on slyší můj hlas, moje prosby, sklonil ke mně ucho. Po všechny své dny chci k němu volat.I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live.
A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock.
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.
A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.And if we know that he hears us—whatever we ask—we know that we have what we asked of him.
Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with that person, and they with me.
Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ.
V soužení jsem vzýval Hospodina, k svému Bohu o pomoc jsem volal. Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.In my distress I called to the Lord; I cried to my God for help. From his temple he heard my voice; my cry came before him, into his ears.
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.Whoever heeds discipline shows the way to life, but whoever ignores correction leads others astray.
Hospodine, ty můj hlas uslyšíš zrána, ráno ti připravím oběť a budu čekat.In the morning, Lord, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you and wait expectantly.
Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno, praví Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou a vaše žehnání prokleji. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete.“If you do not listen, and if you do not resolve to honor my name,” says the Lord Almighty, “I will send a curse on you, and I will curse your blessings. Yes, I have already cursed them, because you have not resolved to honor me.”
Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.It is the Lord your God you must follow, and him you must revere. Keep his commands and obey him; serve him and hold fast to him.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.The eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are attentive to their cry.
Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha; ostatní vězňové je poslouchali.About midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.
Ten, který vám udílí Ducha a působí mezi vámi mocné činy, činí tak proto, že plníte zákon, nebo proto, že jste slyšeli a uvěřili?So again I ask, does God give you his Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by your believing what you heard?
Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, co jste šeptem mluvili v tajných úkrytech, bude se hlásat ze střech.What you have said in the dark will be heard in the daylight, and what you have whispered in the ear in the inner rooms will be proclaimed from the roofs.
Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.My son, keep your father’s command and do not forsake your mother’s teaching.
On však odpověděl: „Je psáno: ‚Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘“Jesus answered, “It is written: ‘Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God.’”
Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima; dá-li si říci, získal jsi svého bratra.If your brother or sister sins, go and point out their fault, just between the two of you. If they listen to you, you have won them over.

Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střez je v hloubi srdce.My son, pay attention to what I say; turn your ear to my words. Do not let them out of your sight, keep them within your heart.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Náhodný Biblický verš

Řekne-li někdo: „Já miluji Boha,“ a přitom nenávidí svého bratra, je lhář. Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!