DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Rivestitevi dell'armatura di Dio, per poter resistere alle insidie del diavolo.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza.
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te; non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘Così possiamo dire con fiducia: Il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo?
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.Nessun'arma affilata contro di te avrà successo, farai condannare ogni lingua che si alzerà contro di te in giudizio. Questa è la sorte dei servi del Signore, quanto spetta a loro da parte mia. Oracolo del Signore.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha fatto crescere. Hai spianato la via ai miei passi, i miei piedi non hanno vacillato.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.Il Signore combatterà per voi, e voi starete tranquilli.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?Il Signore è con me, non ho timore; che cosa può farmi l'uomo?
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Tu sei mio rifugio e mio scudo, spero nella tua parola.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Tutto posso in colui che mi dà la forza.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.Fino alla vostra vecchiaia io sarò sempre lo stesso, io vi porterò fino alla canizie. Come ho gia fatto, così io vi sosterrò, vi porterò e vi salverò.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.La via di Dio è diritta, la parola del Signore è provata al fuoco; egli è scudo per chi in lui si rifugia.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.Ma io canterò la tua potenza, al mattino esalterò la tua grazia perché sei stato mia difesa, mio rifugio nel giorno del pericolo.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Con ogni cura vigila sul cuore perché da esso sgorga la vita.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.Ma tu, Signore, sei mia difesa, tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?Che diremo dunque in proposito? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.E' meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Ogni parola di Dio è appurata; egli è uno scudo per chi ricorre a lui.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Torre fortissima è il nome del Signore: il giusto vi si rifugia ed è al sicuro.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?Pensi forse che io non possa pregare il Padre mio, che mi darebbe subito più di dodici legioni di angeli?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Ti coprirà con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!C'è forse un dio come il Signore; una rupe fuori del nostro Dio?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Imparate a fare il bene, ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!