DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate star saldi contro le insidie del diavolo.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Pausa
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Dio è per noi un rifugio e una forza, un aiuto sempre pronto nelle difficoltà.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te; egli non ti lascerà e non ti abbandonerà.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘Così noi possiamo dire con piena fiducia: «Il Signore è il mio aiuto; non temerò. Che cosa potrà farmi l’uomo?»
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.«Nessun’arma fabbricata contro di te riuscirà; ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l’eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me», dice il Signore.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.Tu mi hai anche dato lo scudo della tua salvezza, la tua destra mi ha sostenuto, la tua bontà mi ha reso grande. Tu hai allargato la via davanti ai miei passi e i miei piedi non hanno vacillato.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Proteggimi, o Dio, perché io confido in te.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.Il Signore combatterà per voi e voi ve ne starete tranquilli.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?Il Signore è per me, io non temerò; che cosa può farmi l’uomo?
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Tu sei il mio rifugio e il mio scudo; io spero nella tua parola.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.Fino alla vostra vecchiaia io sono, fino alla vostra canizie io vi porterò; io vi ho fatti e io vi sosterrò; sì, vi porterò e vi salverò.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.La via di Dio è perfetta; la parola del Signore è purificata con il fuoco; egli è lo scudo di tutti quelli che sperano in lui.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.Ma io canterò la tua potenza e al mattino loderò ad alta voce la tua bontà, perché tu sei stato per me una fortezza, un rifugio nel giorno dell’avversità.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, poiché da esso provengono le sorgenti della vita.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che mi rialza il capo.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi chi sarà contro di noi?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.Io ho sempre posto il Signore davanti agli occhi miei; poiché egli è alla mia destra, io non sarò affatto smosso.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Ogni parola di Dio è affinata con il fuoco. Egli è uno scudo per chi confida in lui.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Il nome del Signore è una forte torre; il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi mandi in questo istante più di dodici legioni d’angeli?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Egli ti coprirà con le sue penne e sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!Infatti chi è Dio all’infuori del Signore? Chi è rocca all’infuori del nostro Dio?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Imparate a fare il bene; cercate la giustizia, rialzate l’oppresso, fate giustizia all’orfano, difendete la causa della vedova!
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!