DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma ochrana

«Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Efezským 6:11»
Oblečte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům.Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Ты покров мой: Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě.Будьте тверды и мужественны, не бойтесь, не ужасайтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой Сам пойдет с тобою и не отступит от тебя и не оставит тебя.
Proto smíme říkat s důvěrou: ‚Pán při mně stojí, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?‘Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?»
Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků, jejich spravedlnost je ode mne, je výrok Hospodinův.Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно; и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, — ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь.
Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila. Dals volnost mým krokům, nohy se mi nepodvrtnou.Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои.
Ochraňuj mě, Bože, utíkám se k tobě!Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю.
Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet.Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны.
Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl udělat člověk?Господь за меня — не устрашусь: что сделает мне человек?
Tys má skrýš a štít můj, čekám na tvé slovo.Ты покров мой и щит мой; на слово Твое уповаю.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе.
Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním.И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас.
S Bohem, jehož cesta je tak dokonalá! To, co řekne Hospodin, je protříbené. On je štítem všech, kteří se k němu utíkají.Бог! — Непорочен путь Его, чисто слово Господа; щит Он для всех, уповающих на Него.
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего.
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни.
Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.Но Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты возносишь голову мою.
Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас?
Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese.Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня; не поколеблюсь.
Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека.
Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.Всякое слово Бога чисто; Он — щит уповающим на Него.
Pevná věž je Hospodinovo jméno, k němu se uteče spravedlivý jak do hradu.Имя Господа — крепкая башня: убегает в нее праведник — и безопасен.
Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?Или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов?
Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost.Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.
Kdo je Bůh krom Hospodina, kdo je skála, ne-li Bůh náš!Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего?

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Náhodný Biblický verš

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!