DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma odpočinek

«Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a… Matouš 11:28»
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.Come to Me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Jen v Bohu se ztiší duše má, od něho vzejde mi spása.Truly my soul silently waits for God; From Him comes my salvation.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.I will both lie down in peace, and sleep; For You alone, O Lord, make me dwell in safety.
Toto praví Hospodin: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli: ‚Nepůjdeme.‘“Thus says the Lord: “Stand in the ways and see, And ask for the old paths, where the good way is, And walk in it; Then you will find rest for your souls. But they said, ‘We will not walk in it.’”
Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod.The Lord is my shepherd; I shall not want. He makes me to lie down in green pastures; He leads me beside the still waters.
Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného. Říkám o Hospodinu: „Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám.“He who dwells in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, “He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust.”
Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.Oh, taste and see that the Lord is good; Blessed is the man who trusts in Him!
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.Take My yoke upon you and learn from Me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. For My yoke is easy and My burden is light.
Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.There remains therefore a rest for the people of God. For he who has entered His rest has himself also ceased from his works as God did from His.
A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience.
Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.But the end of all things is at hand; therefore be serious and watchful in your prayers.
Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.Observe the Sabbath day, to keep it holy, as the Lord your God commanded you. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no work: you, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your ox, nor your donkey, nor any of your cattle, nor your stranger who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you.

Biblický verš dne

A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!