DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma peníze

«Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte… Židům 13:5»
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘Der Wandel sei ohne Geldliebe; begnügt euch mit dem, was vorhanden ist! Denn er hat gesagt: »Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen«.
Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.Schnell erworbener Besitz wird schnell weniger; wer aber händeweise sammelt, vermehrt ihn.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.Der Segen des HERRN, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit!
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt, und wer den Reichtum liebt, nicht des Ertrages. Auch das ist Nichtigkeit.
Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!Ehre den HERRN mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages!
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Besser wenig in der Furcht des HERRN als ein großer Schatz und Unruhe dabei.
A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“Er sprach aber zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht! Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe.
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid: die Steuer, dem die Steuer; den Zoll, dem der Zoll; die Furcht, dem die Furcht; die Ehre, dem die Ehre gebührt!
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.Weisheit erwerben – wie viel besser ist es als Gold! Und Verständnis erwerben ist vorzüglicher als Silber!
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.Denn wer bin ich, und was ist mein Volk, dass wir imstande waren, auf solche Weise freigebig zu sein? Denn von dir kommt alles, und aus deiner Hand haben wir dir gegeben.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen – sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss.
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘Sein Herr sprach zu ihm: Recht so, du guter und treuer Knecht! Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen; geh hinein in die Freude deines Herrn.
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.Gehaltloses und Lügenwort halte von mir fern! Armut und Reichtum gib mir nicht, lass mich das Brot, das ich brauche, genießen.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.Gewinn für den Menschen ist seine Mildtätigkeit, und besser ein armer als ein verlogener Mann.
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.Besser das Wenige des Gerechten als der Überfluss vieler Gottloser. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen, aber der HERR stützt die Gerechten.
Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.Wenn du deine Augen darauf richtest, ist er nicht mehr da. Denn plötzlich macht er sich Flügel wie ein Adler und fliegt zum Himmel.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.Ein guter Name ist vorzüglicher als großer Reichtum, besser als Silber und Gold ist Anmut.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern; denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Nichts nützen gottlose Schätze, aber Gerechtigkeit rettet vom Tod.
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Nichts nützt Reichtum am Tag des Zornes, Gerechtigkeit aber rettet vom Tod.
Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.Das Vermögen des Reichen ist seine feste Stadt und wie eine hochragende Mauer – in seiner Einbildung.

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.An dem Weg deiner Zeugnisse habe ich Freude, mehr als an allem Reichtum.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!