DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma peníze

«Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte… Židům 13:5»
Nedejte se vést láskou k penězům; buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘La vostra condotta non sia dominata dall’amore del denaro; siate contenti delle cose che avete, perché Dio stesso ha detto: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò».
Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.La ricchezza male acquistata va diminuendo, ma chi accumula a poco a poco, l’aumenta.
Kdo chce být bohatý, upadá do osidel pokušení a do mnoha nerozumných a škodlivých tužeb, které strhují lidi do zkázy a záhuby.Invece quelli che vogliono arricchire cadono vittime di tentazioni, di inganni e di molti desideri insensati e funesti, che affondano gli uomini nella rovina e nella perdizione.
Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.Quel che fa ricchi è la benedizione del Signore, e il tormento che uno si dà non le aggiunge nulla.
Neštvi se za bohatstvím, z vlastního rozumu toho zanech.Non ti affannare per diventare ricco; smetti di applicarvi la tua intelligenza.
Kdo miluje peníze, peněz se nenasytí, kdo miluje hojnost, nemá nikdy dosti. Také to je pomíjivost.Chi ama l’argento non è saziato con l’argento; e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità.
Cti Hospodina ze svého majetku i prvotinami z celé své úrody!Onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita.
Je lépe mít málo a bát se Hospodina, než mít velký poklad a s ním neklid.Meglio poco con il timore del Signore, che gran tesoro con turbamento.
A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“Poi disse loro: «State attenti e guardatevi da ogni avarizia; perché non è dall’abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita».
Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.Perché dov’è il tuo tesoro, lì sarà anche il tuo cuore.
Dávejte každému, co jste povinni: daň, komu daň; clo, komu clo; úctu, komu úctu; čest, komu čest.Rendete dunque a ciascuno quel che gli è dovuto: l’imposta a chi è dovuta l’imposta, la tassa a chi la tassa; il timore a chi il timore, l’onore a chi l’onore.
Získat moudrost je lepší než ryzí zlato a získat rozumnost je výbornější než stříbro.L’acquisto della saggezza è migliore di quello dell’oro, l’acquisto dell’intelligenza preferibile a quello dell’argento!
Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.Poiché chi sono io, e chi è il mio popolo, che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto? Poiché tutto viene da te; e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto.
Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.Ai ricchi in questo mondo ordina di non essere d’animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell’incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo.
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘Il suo padrone gli disse: “Va bene, servo buono e fedele; sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose; entra nella gioia del tuo Signore”.
Vzdal ode mne šálení a lživé slovo, nedávej mi chudobu ani bohatství! Opatřuj mě chlebem podle mé potřeby.Allontana da me vanità e parola bugiarda; non darmi né povertà né ricchezze, cibami del pane che mi è necessario.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.Ciò che rende caro l’uomo è la bontà, e un povero vale più di un bugiardo.
Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků, neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá.Il poco del giusto vale più dell’abbondanza degli empi. Perché le braccia degli empi saranno spezzate; ma il Signore sostiene i giusti.
Jen letmo na ně pohlédneš, už není! Vždycky si opatří křídla, jak orel odlétne k nebi.Vuoi fissare lo sguardo su ciò che scompare? Poiché la ricchezza si fa delle ali, come l’aquila che vola verso il cielo.
Výborné jméno je nad hojné bohatství, lepší než stříbro a zlato je přízeň.La buona reputazione è da preferirsi alle molte ricchezze, e la stima, all’argento e all’oro.
Kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Z touhy po nich někteří lidé zbloudili z cesty víry a způsobili si mnoho trápení.Infatti l’amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori.
Proto také platíte daň. Vládcové jsou v Boží službě, když se drží svých úkolů.È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.I tesori di empietà non fruttano, ma la giustizia libera dalla morte.
V den prchlivosti neprospěje majetek, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Le ricchezze non servono a nulla nel giorno dell’ira, ma la giustizia salva dalla morte.
Pevnou tvrzí je boháčovi jeho majetek, jeví se mu jako nedostupná hradba.I beni del ricco sono la sua roccaforte; sono come un’alta muraglia, nella sua immaginazione.

Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.Gioisco seguendo le tue testimonianze, come se possedessi tutte le ricchezze.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!