DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokoj

«Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář… Numeri 6:24-26»
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.Moge de HEER u zegenen en u beschermen, moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.Immers: ‘Wie het leven liefheeft en goede jaren wil genieten, laat hij zijn tong behoeden voor het kwaad en zijn lippen voor woorden van bedrog, laat hij het kwaad mijden en doen wat goed is, laat hij naar vrede streven en die najagen.’
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.Moge de Heer van de vrede u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.In vrede leg ik mij neer en meteen slaap ik in, want U, HEER, laat mij wonen in een vertrouwd en veilig huis.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.De standvastige is veilig bij U, vrede is er voor wie op U vertrouwt.
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.Laat de vrede van Christus heersen in uw hart, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!Barmhartigheid zij u, vrede en liefde, in overvloed.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Mijd het kwade, doe wat goed is, streef naar vrede, jaag die na.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.Streef ernaar in vrede te leven met allen en leid een heilig leven; wie dat niet doet zal de Heer niet zien.
A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft.
Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.Groot is de vrede voor wie uw wet beminnen, zij vinden geen hindernis op hun weg.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is vol ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Dan zal de God van de vrede met u zijn.
Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.Staak de strijd, en erken dat Ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“Hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld, die vrede aankondigt en goed nieuws brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt: ‘Je God is koning!’
Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.
Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.Het strekt een mens tot eer om ruzie te vermijden, een dwaas stort zich in een woordenstrijd.
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid.

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.De HEER zal macht aan zijn volk verlenen, de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Dar otvírá člověku dveře, uvádí ho i k velmožům.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!