DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokoj

«Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář… Numeri 6:24-26»
Hospodin tě požehná a ochrání tě, Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv, Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.The Lord bless you and keep you; the Lord make his face shine on you and be gracious to you; the Lord turn his face toward you and give you peace.
To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. But take heart! I have overcome the world.
Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!Peace I leave with you; my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid.
Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími.Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God.
Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov, odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it.”
Sám Pán pokoje ať vám uděluje pokoj vždycky a ve všem. Pán se všemi vámi.Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.In peace I will lie down and sleep, for you alone, Lord, make me dwell in safety.
Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.You will keep in perfect peace those whose minds are steadfast, because they trust in you.
A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.Let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace. And be thankful.
Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you.
Milosrdenství, pokoj a láska ať se vám rozhojní!Mercy, peace and love be yours in abundance.
Lepší je shovívavý než bohatýr, a kdo ovládá sebe, je nad dobyvatele města.Better a patient person than a warrior, one with self-control than one who takes a city.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Peacemakers who sow in peace reap a harvest of righteousness.
Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.Turn from evil and do good; seek peace and pursue it.
Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.Make every effort to live in peace with everyone and to be holy; without holiness no one will see the Lord.
A usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje.Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace.
Hojný pokoj mají ti, kdo milují tvůj Zákon, o nic neklopýtnou.Great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble.
Moudrost shůry je především čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky.But the wisdom that comes from heaven is first of all pure; then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere.
Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.He says, “Be still, and know that I am God; I will be exalted among the nations, I will be exalted in the earth.”
Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.Whatever you have learned or received or heard from me, or seen in me—put it into practice. And the God of peace will be with you.
Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: „Tvůj Bůh kraluje!“How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, “Your God reigns!”
Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace.
Je ctí pro muže upustit od sporu, kdejaký pošetilec jej však rozpoutává.It is to one’s honor to avoid strife, but every fool is quick to quarrel.
Přísná výchova se ovšem v tu chvíli nikdy nezdá příjemná, nýbrž krušná, později však přináší ovoce pokoje a spravedlnost těm, kdo jí prošli.No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.

Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin žehná svůj lid pokojem.The Lord gives strength to his people; the Lord blesses his people with peace.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!