DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma pokora

«Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте… К Филиппийцам 2:3»
Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.Со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью.
Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře: važte si druhých víc než sebe.Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя.
Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora.Придет гордость, придет и посрамление; но со смиренными — мудрость. Праведник, умирая, оставляет сожаление; но внезапна и радостна бывает погибель нечестивых.
Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.Будьте единомысленны между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе.
Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.Смиритесь пред Господом, и вознесет вас.
Vaše krása nespočívá ve vnějších věcech – v okázalých účesech, zlatých špercích a nádherných šatech – ale ve vašem srdci. Ozdobte své nitro nepomíjivou krásou krotkého a pokojného ducha, který je před Bohem velmi vzácný.Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.
Proto se jako Boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem, laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí.Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение.
Vlastní povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého ducha, dojde uznání.Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь.
Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život.За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь.
Pokořte se tedy pod mocnou Boží ruku, a on vás v pravý čas povýší.Итак смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время.
Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a odvrátí se od svých zlých cest, potom je vyslyším z nebe, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zem.И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их.
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti.Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.
Pýcha předchází pád, slávu předchází pokora.Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе.
Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní.Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры.
Posadil se tedy, zavolal těch Dvanáct k sobě a řekl jim: „Chce-li někdo být první, ať je poslední ze všech a služebník všech.“И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою.
Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je, aby se před Bohem nikdo nechlubil.И незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, — для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом.
Oznámil ti, člověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys jednal spravedlivě, miloval milosrdenství a kráčel se svým Bohem v pokoře.О, человек! сказано тебе, что́ — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим.
Když dáváš chudým, nevytrubuj před sebou, jako to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že už mají svou odměnu.Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже получают награду свою.
Školou moudrosti je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora.Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение.
Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě své.Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, и научает кротких путям Своим.
Ženy, poddávejte se svým mužům, jak se v Pánu sluší. Muži, milujte své ženy a nebuďte k nim hrubí.Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.
A řekl jim: „Kdokoli přijme takové dítě v mém jménu, přijímá mne, a kdokoli přijme mne, přijímá Toho, který mě poslal. Kdo je totiž mezi vámi ze všech nejmenší, ten bude veliký.“И сказал им: кто примет сие дитя во имя Мое, тот Меня принимает; а кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня; ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик.
Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte za záminku pro svou tělesnost, ale raději si navzájem v lásce pomáhejte.К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служи́те друг другу.
Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen.Богу же и Отцу нашему слава во веки веков! Аминь.

On musí růst a já se menšit.Ему должно расти, а мне умаляться.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!