DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma porozumění

«Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné… Jeremjáš 33:3»
Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.Call to me and I will answer you, and will tell you great and hidden things that you have not known.
Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.As you do not know the way the spirit comes to the bones in the womb of a woman with child, so you do not know the work of God who makes everything.
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.Whoever is slow to anger has great understanding, but he who has a hasty temper exalts folly.
Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.The beginning of wisdom is this: Get wisdom, and whatever you get, get insight.
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.I will instruct you and teach you in the way you should go; I will counsel you with my eye upon you.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart.
Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.As we look not to the things that are seen but to the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal.
Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.But test everything; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.The unfolding of your words gives light; it imparts understanding to the simple.
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“But Jesus looked at them and said, “With man this is impossible, but with God all things are possible.”
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts.
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.Have you not known? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the Creator of the ends of the earth. He does not faint or grow weary; his understanding is unsearchable.
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.For though we walk in the flesh, we are not waging war according to the flesh.
Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!Oh, the depth of the riches and wisdom and knowledge of God! How unsearchable are his judgments and how inscrutable his ways!
Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce?“Woe to him who strives with him who formed him, a pot among earthen pots! Does the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ or ‘Your work has no handles’?
Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be the glory both now and to the day of eternity. Amen.
Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.Let no one say when he is tempted, “I am being tempted by God,” for God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one.
Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise.
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“Jesus answered him, “Truly, truly, I say to you, unless one is born again he cannot see the kingdom of God.”
Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.For a thousand years in your sight are but as yesterday when it is past, or as a watch in the night.
Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“And he sat down and called the twelve. And he said to them, “If anyone would be first, he must be last of all and servant of all.”
Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.Great is the Lord, and greatly to be praised, and his greatness is unsearchable.
Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God.

Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.Get wisdom; get insight; do not forget, and do not turn away from the words of my mouth.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!