DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma porozumění

«Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné… Jeremjáš 33:3»
Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.Call to Me, and I will answer you, and show you great and mighty things, which you do not know.
Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.As you do not know what is the way of the wind, Or how the bones grow in the womb of her who is with child, So you do not know the works of God who makes everything.
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.He who is slow to wrath has great understanding, But he who is impulsive exalts folly.
Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.Wisdom is the principal thing; Therefore get wisdom. And in all your getting, get understanding.
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.I will instruct you and teach you in the way you should go; I will guide you with My eye.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.Every way of a man is right in his own eyes, But the Lord weighs the hearts.
Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.
Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.There are many plans in a man’s heart, Nevertheless the Lord’s counsel—that will stand.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.Test all things; hold fast what is good. Abstain from every form of evil.
Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.The entrance of Your words gives light; It gives understanding to the simple.
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“But Jesus looked at them and said to them, “With men this is impossible, but with God all things are possible.”
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.For as the heavens are higher than the earth, So are My ways higher than your ways, And My thoughts than your thoughts.
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, The Creator of the ends of the earth, Neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable.
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh.
Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!Oh, the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God! How unsearchable are His judgments and His ways past finding out!
Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce?“Woe to him who strives with his Maker! Let the potsherd strive with the potsherds of the earth! Shall the clay say to him who forms it, ‘What are you making?’ Or shall your handiwork say, ‘He has no hands’?
Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and forever. Amen.
Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.Let no one say when he is tempted, “I am tempted by God”; for God cannot be tempted by evil, nor does He Himself tempt anyone.
Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ’s, then you are Abraham’s seed, and heirs according to the promise.
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“Jesus answered and said to him, “Most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God.”
Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.For a thousand years in Your sight Are like yesterday when it is past, And like a watch in the night.
Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“And He sat down, called the twelve, and said to them, “If anyone desires to be first, he shall be last of all and servant of all.”
Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.Great is the Lord, and greatly to be praised; And His greatness is unsearchable.
Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.Before the mountains were brought forth, Or ever You had formed the earth and the world, Even from everlasting to everlasting, You are God.

Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.Get wisdom! Get understanding! Do not forget, nor turn away from the words of my mouth.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Náhodný Biblický verš

Můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete, podle svého bohatství v slávě v Kristu Ježíši.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Vždyť co jsem já a co je můj lid, že máme možnost takto přinášet dobrovolné dary? Od tebe pochází všechno. Dáváme ti, co jsme přijali z tvých rukou.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!