DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma porozumění

«Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné… Jeremjáš 33:3»
Volej ke mně a odpovím ti. Chci ti oznámit veliké a nedostupné věci, které neznáš.Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes.
Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas.
Shovívavý oplývá rozumností, kdežto ukvapený vystavuje na odiv pošetilost.El que es paciente muestra gran discernimiento; el que es agresivo muestra mucha insensatez.
Počátek moudrosti je: Snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost.La sabiduría es lo primero. ¡Adquiere sabiduría! Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento.
Dám ti prozíravost, ukážu ti cestu, kterou půjdeš, budu ti radit, spočine na tobě mé oko.El Señor dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré consejos y velaré por ti.»
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones.
Nám, kteří nehledíme k viditelnému, nýbrž k neviditelnému. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno.
Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el Espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor.
Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí.El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor.
Všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě.Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal.
Kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo, nezkušení nabývají rozumnosti.La exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo.
Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všecko.“Para los hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, mas para Dios todo es posible.
Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše.Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes; ¡más altos que los cielos sobre la tierra!
Cožpak nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Hospodin, Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze.¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable.
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo.
Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty!¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos!
Běda tomu, kdo se chce přít se svým tvůrcem, střep z hliněných střepů! Což smí hlína říci svému tvůrci: „Co to děláš?“ a tvůj výrobek: „On nemá ruce?“¡Ay del que contiende con su Hacedor! ¡Ay del que no es más que un tiesto entre los tiestos de la tierra! ¿Acaso el barro le reclama al alfarero: «¡Fíjate en lo que haces! ¡Tu vasija no tiene agarraderas!»?
Kéž rostete v milosti a v poznání našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Jemu buď sláva nyní a až do dne věčnosti.Más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¡A él sea la gloria ahora y para siempre! Amén.
Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. Bůh nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.Que nadie, al ser tentado, diga: «Es Dios quien me tienta». Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie.
Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou. Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.
Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.“De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo Jesús.
Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul, jako jedna noční hlídka.Mil años, para ti, son como el día de ayer, que ya pasó; son como unas cuantas horas de la noche.
Ježíš usedl, zavolal svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, buď ze všech poslední a služebník všech.“Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: —Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos.
Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su grandeza es insondable.
Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože.Desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios.

Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich.Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia; no olvides mis palabras ni te apartes de ellas.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

„Moje budoucnost je ve tvých rukou.“
Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.

Náhodný Biblický verš

Pro vás se nehodí vnější ozdoba – splétat si vlasy, ověšovat se zlatem, střídat oděvy – nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

„Moje budoucnost je ve tvých rukou.“ Vysvoboď mě z rukou nepřátel a těch, kdo pronásledují mě.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!