DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma poslušnost

«Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj… Jan 14:23»
Ježíš mu odpověděl: „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, a můj Otec ho bude milovat; přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.“耶 穌 回 答 說 : 人 若 愛 我 , 就 必 遵 守 我 的 道 ; 我 父 也 必 愛 他 , 並 且 我 們 要 到 他 那 裡 去 , 與 他 同 住 。
Jestliže budeš opravdově poslouchat Hospodina, svého Boha, a bedlivě dodržovat všechny jeho příkazy, které ti dnes udílím, vyvýší tě Hospodin, tvůj Bůh, nad všechny pronárody země.你 若 留 意 聽 從 耶 和 華 你 神 的 話 , 謹 守 遵 行 他 的 一 切 誡 命 , 就 是 我 今 日 所 吩 咐 你 的 , 他 必 使 你 超 乎 天 下 萬 民 之 上 。
Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy, a matčiným poučováním neopovrhuj.我 兒 , 要 謹 守 你 父 親 的 誡 命 ; 不 可 離 棄 你 母 親 的 法 則 。
Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.耶 和 華 你 們 神 所 吩 咐 你 們 行 的 , 你 們 都 要 去 行 , 使 你 們 可 以 存 活 得 福 , 並 使 你 們 的 日 子 在 所 要 承 受 的 地 上 得 以 長 久 。
Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami sebe!只 是 你 們 要 行 道 , 不 要 單 單 聽 道 , 自 己 欺 哄 自 己 。
Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.謹 守 訓 誨 的 , 乃 在 生 命 的 道 上 ; 違 棄 責 備 的 , 便 失 迷 了 路 。
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.不 是 你 們 揀 選 了 我 , 是 我 揀 選 了 你 們 , 並 且 分 派 你 們 去 結 果 子 , 叫 你 們 的 果 子 常 存 , 使 你 們 奉 我 的 名 , 無 論 向 父 求 甚 麼 , 他 就 賜 給 你 們 。
A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.所 以 , 我 親 愛 的 弟 兄 們 , 你 們 務 要 堅 固 , 不 可 搖 動 , 常 常 竭 力 多 做 主 工 ; 因 為 知 道 , 你 們 的 勞 苦 在 主 裡 面 不 是 徒 然 的 。
A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.不 要 效 法 這 個 世 界 , 只 要 心 意 更 新 而 變 化 , 叫 你 們 察 驗 何 為 神 的 善 良 、 純 全 、 可 喜 悅 的 旨 意 。
Moji milí, jestliže nás srdce neobviňuje, máme svobodný přístup k Bohu; oč bychom ho žádali, dostáváme od něho, protože zachováváme jeho přikázání a činíme, co se mu líbí.親 愛 的 弟 兄 阿 , 我 們 的 心 若 不 責 備 我 們 , 就 可 以 向 神 坦 然 無 懼 了 。 並 且 我 們 一 切 所 求 的 , 就 從 他 得 著 ; 因 為 我 們 遵 守 他 的 命 令 , 行 他 所 喜 悅 的 事 。
Jako se neposlušností jednoho člověka mnozí stali hříšníky, tak zase poslušností jednoho jediného mnozí se stanou spravedlivými.因 一 人 的 悖 逆 , 眾 人 成 為 罪 人 ; 照 樣 , 因 一 人 的 順 從 , 眾 人 也 成 為 義 了 。
Dbej na to, co ti svěřil Hospodin, tvůj Bůh: Choď po jeho cestách a dodržuj jeho nařízení a přikázání, jeho práva a svědectví, jak jsou zapsána v zákoně Mojžíšově, a tak budeš mít úspěch ve všem, co budeš konat, ať se obrátíš kamkoli.遵 守 耶 和 華 你 神 所 吩 咐 的 , 照 著 摩 西 律 法 上 所 寫 的 行 主 的 道 , 謹 守 他 的 律 例 、 誡 命 、 典 章 、 法 度 。 這 樣 , 你 無 論 做 甚 麼 事 , 不 拘 往 何 處 去 , 盡 都 亨 通 。
Ale vám, kteří mě slyšíte, pravím: Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají, modlete se za ty, kteří vám ubližují.只 是 我 告 訴 你 們 這 聽 道 的 人 , 你 們 的 仇 敵 , 要 愛 他 ! 恨 你 們 的 , 要 待 他 好 ! 咒 詛 你 們 的 , 要 為 他 祝 福 ! 凌 辱 你 們 的 , 要 為 他 禱 告 !
Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.故 此 , 你 們 要 順 服 神 。 務 要 抵 擋 魔 鬼 , 魔 鬼 就 必 離 開 你 們 逃 跑 了 。
Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě.這 律 法 書 不 可 離 開 你 的 口 , 總 要 晝 夜 思 想 , 好 使 你 謹 守 遵 行 這 書 上 所 寫 的 一 切 話 。 如 此 , 你 的 道 路 就 可 以 亨 通 , 凡 事 順 利 。
Jestliže neposlechnete a nevezmete si k srdci, že máte oslavovat mé jméno, praví Hospodin zástupů, stihnu vás kletbou a vaše žehnání prokleji. A již jsem je proklel, neboť si to k srdci neberete.萬 軍 之 耶 和 華 說 : 你 們 若 不 聽 從 , 也 不 放 在 心 上 , 將 榮 耀 歸 與 我 的 名 , 我 就 使 咒 詛 臨 到 你 們 , 使 你 們 的 福 分 變 為 咒 詛 ; 因 你 們 不 把 誡 命 放 在 心 上 , 我 已 經 咒 詛 你 們 了 。
Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou, jsou zřízeny od Boha.在 上 有 權 柄 的 , 人 人 當 順 服 他 , 因 為 沒 有 權 柄 不 是 出 於 神 的 。 凡 掌 權 的 都 是 神 所 命 的 。
V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.殷 勤 不 可 懶 惰 。 要 心 裡 火 熱 , 常 常 服 事 主 。
Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“耶 穌 又 對 眾 人 說 : 若 有 人 要 跟 從 我 , 就 當 捨 己 , 天 天 背 起 他 的 十 字 架 來 跟 從 我 。
On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí‘ a ‚miluj svého bližního jako sám sebe.‘“他 回 答 說 : 「 你 要 盡 心 、 盡 性 、 盡 力 、 盡 意 愛 主 你 的 神 ; 又 要 愛 鄰 舍 如 同 自 己 。 」
Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.因 為 凡 被 神 的 靈 引 導 的 , 都 是 神 的 兒 子 。
My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.我 們 為 這 事 作 見 證 ; 神 賜 給 順 從 之 人 的 聖 靈 也 為 這 事 作 見 證 。
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!凡 敬 畏 耶 和 華 、 遵 行 他 道 的 人 便 為 有 福 !
Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.所 以 弟 兄 們 , 我 以 神 的 慈 悲 勸 你 們 , 將 身 體 獻 上 , 當 作 活 祭 , 是 聖 潔 的 , 是 神 所 喜 悅 的 ; 你 們 如 此 事 奉 乃 是 理 所 當 然 的 。
A k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.無 不 口 稱 耶 穌 基 督 為 主 , 使 榮 耀 歸 與 父 神 。

Pak budu moci z vůle Boží k vám přijít s radostí a najít mezi vámi chvíli odpočinku.並 叫 我 順 著 神 的 旨 意 , 歡 歡 喜 喜 的 到 你 們 那 裡 , 與 你 們 同 得 安 息 。
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!