DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma přátelství

«Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15:13»
V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.Een vriend is je altijd toegedaan, je broer is geboren om te helpen in tijden van nood.
Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.Wie veel vrienden heeft, raakt snel geruïneerd, een echte vriend is meer waard dan een broer.
Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.Wie fouten toedekt, streeft vriendschap na, wie ze telkens oprakelt, verliest zijn vrienden.
Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně!Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders bijeen te wonen!
Upadne-li jeden, druh jej zvedne. Běda samotnému, který upadne; pak nemá nikoho, kdo by ho zvedl.Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt.
Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.Geliefde broeders en zusters, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die liefheeft is uit God geboren en kent God.
Přepadnou-li jednoho, postaví se proti nim oba. A nit trojitá se teprv nepřetrhne!En iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.
Proradný člověk vyvolává sváry a klevetník rozlučuje důvěrné přátele.Een vals karakter zaait voortdurend tweedracht, een lasteraar drijft vrienden uit elkaar.
Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.Wie zich bekommert om een vriend in nood toont zijn eerbied voor de Ontzagwekkende.
A tak máme od něho toto přikázání: Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra.We hebben dan ook dit gebod van Hem gekregen: wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben.
Železo se ostří železem a jeden ostří tvář druhého.Zoals men ijzer scherpt met ijzer, zo scherpt een mens zijn medemens.
Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.Je kunt beter met zijn tweeën dan alleen zijn, want samen zwoegen loont.
Neklamte se: ‚špatná společnost kazí dobré mravy.‘Maar vergis u niet: slecht gezelschap bederft goede zeden.
Svého přítele a přítele svého otce neopouštěj, ale v den svých běd nechoď ani do domu vlastního bratra. Lepší je blízký soused než vzdálený bratr.Houd een vriend in ere, ook die van je vader, ga niet naar je broer als je problemen hebt; een vriend in de buurt is beter dan een broer ver weg.
Proradná stvoření! Což nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím.Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God.
Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest abychom se spolu navzájem povzbudili vírou jak vaší, tak mou.Want ik verlang ernaar u te ontmoeten en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken, of liever, om door elkaar bemoedigd te worden: ik door uw geloof en u door het mijne.
Cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe.Toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.
Bůh, jenž osamělé usazuje v domě, vyvádí vězně k šťastnému životu; odbojníci však zůstanou ve vyprahlé zemi.God geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Maar opstandigen zullen wonen op dorre grond.

Biblický verš dne

A věříte-li, dostanete všecko, oč budete v modlitbě prosit.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!