DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma radost

«Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to… 1. Tesalonickým 5:16-18»
Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque ésta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá.Jehová está en medio de ti; ¡él es poderoso y te salvará! Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos.
Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!
Když v mém nitru roste neklid, naplní mě útěcha tvá potěšením.En la multitud de mis pensamientos íntimos, tus consolaciones alegraban mi alma.
Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho.Éste es el día que hizo Jehová; ¡nos gozaremos y alegraremos en él!
I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása.Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de mi salvación.
Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.Me mostrarás la senda de la vida; en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre.
Velmi se veselím z Hospodina, má duše jásá k chvále mého Boha, neboť mě oděl rouchem spásy, zahalil mě pláštěm spravedlnosti jak ženicha, jenž si jako kněz čelenku bere, a jako nevěstu, která se krášlí svými šperky.En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas.
Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší.Vosotros, que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas.
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo.
Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Člověk má radost, když může dát odpověď, jak je dobré slovo v pravý čas!El hombre se alegra con la respuesta de su boca; la palabra a su tiempo, ¡cuán buena es!
Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani z donucení; vždyť ‚radostného dárce miluje Bůh‘.Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre.
Tys má skrýše, ty mě chráníš před soužením, nad tím, že jsem vyvázl, zaplesá všechno kolem. -Sela-Tú eres mi refugio; me guardarás de la angustia; con cánticos de liberación me rodearás. Selah
Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.
Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.Gozaos con los que se gozan; llorad con los que lloran.
Pak budu moci z vůle Boží k vám přijít s radostí a najít mezi vámi chvíli odpočinku.Para que, si es la voluntad de Dios, llegue con gozo a vosotros y pueda descansar entre vosotros.
Tvá svědectví budou mým dědictvím věčně, z nich se veselí mé srdce.Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón.
To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo.
Bez víry však není možné zalíbit se Bohu. Kdo k němu přistupuje, musí věřit, že Bůh jest a že se odměňuje těm, kdo ho hledají.Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan.
Hospodin má ve svém lidu zalíbení, pokorné oslaví spásou.Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo; hermoseará a los humildes con la salvación.
Zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství.Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.El corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos.
Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění.Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza.

Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pyšní a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž v Boha, který nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme.A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Předešlý12Následující

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Náhodný Biblický verš

Dodržuj, můj synu, otcovy příkazy,
a matčiným poučováním neopovrhuj.
Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!