DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Římanům - B21 & NR06

Kéž vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, tak aby vaše naděje rostla mocí Ducha svatého stále víc a víc.Or il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza, per la potenza dello Spirito Santo.
V naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí.Siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione, perseveranti nella preghiera.
On „odplatí každému podle jeho skutků“Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere.
Nenechte se formovat tímto světem – raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle – co je dobré, náležité a dokonalé.Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.
Všechno je z něj, skrze něj a pro něj! Jemu buď sláva navěky! Amen.Perché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose. A lui sia la gloria in eterno. Amen.
Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.Abbiate tra di voi un medesimo sentimento. Non aspirate alle cose alte, ma lasciatevi attrarre dalle umili. Non vi stimate saggi da voi stessi.
Láska ať je bez přetvářky. Mějte odpor ke zlu, tíhněte k dobru.L’amore sia senza ipocrisia. Aborrite il male e attenetevi fermamente al bene.
Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme.Ma se speriamo ciò che non vediamo, lo aspettiamo con pazienza.
Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.Infatti con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati.
V pilnosti buďte vytrvalí, ve službě Pánu horliví.Quanto allo zelo, non siate pigri; siate ferventi nello spirito, servite il Signore.

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Náhodný Biblický verš

Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neshromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živí. Nejste snad vy mnohem dražší?

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!