DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma slabost

«Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti… 2. Korintským 12:9»
Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný.Per questo mi compiaccio in debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie per amore di Cristo; perché quando sono debole, allora sono forte.
Ale on mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“ A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.Ed egli mi ha detto: «La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza». Perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze, affinché la potenza di Cristo riposi su di me.
Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.La mia carne e il mio cuore possono venir meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte di eredità, in eterno.
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému.Egli dà forza allo stanco e accresce il vigore a colui che è spossato.
Všechnu ‚svou starost vložte na něj‘, neboť mu na vás záleží.Gettando su di lui ogni vostra preoccupazione, perché egli ha cura di voi.
Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo.
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním.Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza, perché non sappiamo pregare come si conviene; ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili.
Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.
Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.Vegliate e pregate, affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.Dio infatti ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo.
Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.Un cuore allegro è un buon rimedio, ma uno spirito abbattuto fiacca le ossa.
Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi; vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu.Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato.
Otevři svá ústa za němého, za právo všech postižených.Apri la bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici.
Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost.Difendete la causa del debole e dell’orfano, fate giustizia all’afflitto e al povero!

Biblický verš dne

Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!