DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma sobota

«Já jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými nařízeními, dodržujte mé řády… Ezechiel 20:19-20»
Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.當 記 念 安 息 日 , 守 為 聖 日 。 六 日 要 勞 碌 做 你 一 切 的 工 , 但 第 七 日 是 向 耶 和 華 你 神 當 守 的 安 息 日 。 這 一 日 你 和 你 的 兒 女 、 僕 婢 、 牲 畜 , 並 你 城 裡 寄 居 的 客 旅 , 無 論 何 工 都 不 可 做 ; 因 為 六 日 之 內 , 耶 和 華 造 天 、 地 、 海 , 和 其 中 的 萬 物 , 第 七 日 便 安 息 , 所 以 耶 和 華 賜 福 與 安 息 日 , 定 為 聖 日 。
Dbej na den odpočinku, aby ti byl svatý, jak ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty.當 照 耶 和 華 你 神 所 吩 咐 的 守 安 息 日 為 聖 日 。 六 日 要 勞 碌 做 你 一 切 的 工 , 但 第 七 日 是 向 耶 和 華 你 神 當 守 的 安 息 日 。 這 一 日 , 你 和 你 的 兒 女 、 僕 婢 、 牛 、 驢 、 牲 畜 , 並 在 你 城 裡 寄 居 的 客 旅 , 無 論 何 工 都 不 可 做 , 使 你 的 僕 婢 可 以 和 你 一 樣 安 息 。
Já jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými nařízeními, dodržujte mé řády a zachovávejte je. Svěťte mé dny odpočinku a budou znamením mezi mnou a vámi, abyste věděli, že já jsem Hospodin, váš Bůh.我 是 耶 和 華 你 們 的 神 , 你 們 要 順 從 我 的 律 例 , 謹 守 遵 行 我 的 典 章 , 且 以 我 的 安 息 日 為 聖 。 這 日 在 我 與 你 們 中 間 為 證 據 , 使 你 們 知 道 我 是 耶 和 華 你 們 的 神 。
A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo.神 賜 福 給 第 七 日 , 定 為 聖 日 ; 因 為 在 這 日 , 神 歇 了 他 一 切 創 造 的 工 , 就 安 息 了 。
Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci začali cestou mnout zrní z klasů. Farizeové mu řekli: „Jak to, že dělají v sobotu, co se nesmí!“ Odpověděl jim: „Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad a neměl co jíst, on i ti, kdo byli s ním? Jak za velekněze Abiatara vešel do domu Božího a jedl posvátné chleby, které nesmí jíst nikdo kromě kněží, a dal i těm, kdo ho provázeli?“ A řekl jim: „Sobota je učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.“耶 穌 當 安 息 日 從 麥 地 經 過 。 他 門 徒 行 路 的 時 候 , 掐 了 麥 穗 。 法 利 賽 人 對 耶 穌 說 : 看 哪 , 他 們 在 安 息 日 為 甚 麼 做 不 可 做 的 事 呢 ? 耶 穌 對 他 們 說 : 經 上 記 著 大 衛 和 跟 從 他 的 人 缺 乏 飢 餓 之 時 所 做 的 事 , 你 們 沒 有 念 過 麼 ? 他 當 亞 比 亞 他 作 大 祭 司 的 時 候 , 怎 麼 進 了 神 的 殿 , 吃 了 陳 設 餅 , 又 給 跟 從 他 的 人 吃 。 這 餅 除 了 祭 司 以 外 , 人 都 不 可 吃 。 又 對 他 們 說 : 安 息 日 是 為 人 設 立 的 , 人 不 是 為 安 息 日 設 立 的 。 所 以 , 人 子 也 是 安 息 日 的 主 。
Jestliže v den odpočinku upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den, nazveš-li den odpočinku rozkošným, svatý den Hospodinův přeslavným, budeš-li jej slavit tak, že se vzdáš svých cest, že přestaneš hovět svým zálibám a nepovedeš plané řeči, tu nalezneš rozkoš v Hospodinu „a já ti dovolím jezdit po posvátných návrších země a z dědictví tvého otce Jákoba tě budu živit.“ Tak promluvila Hospodinova ústa.你 若 在 安 息 日 掉 轉 你 的 腳 步 , 在 我 聖 日 不 以 操 作 為 喜 樂 , 稱 安 息 日 為 可 喜 樂 的 , 稱 耶 和 華 的 聖 日 為 可 尊 重 的 ; 而 且 尊 敬 這 日 , 不 辦 自 己 的 私 事 , 不 隨 自 己 的 私 意 , 不 說 自 己 的 私 話 , 你 就 以 耶 和 華 為 樂 。 耶 和 華 要 使 你 乘 駕 地 的 高 處 , 又 以 你 祖 雅 各 的 產 業 養 育 你 。 這 是 耶 和 華 親 口 說 的 。
A oč je člověk cennější než ovce! Proto je dovoleno v sobotu činit dobře.人 比 羊 何 等 貴 重 呢 ! 所 以 , 在 安 息 日 作 善 事 是 可 以 的 。
Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.有 人 看 這 日 比 那 日 強 ; 有 人 看 日 日 都 是 一 樣 。 只 是 各 人 心 裡 要 意 見 堅 定 。
Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to, co jíte nebo pijete, nebo kvůli svátkům, kvůli novoluní nebo sobotám. To všechno je jen stín budoucích věcí, ale skutečnost je Kristus.所 以 , 不 拘 在 飲 食 上 , 或 節 期 、 月 朔 、 安 息 日 都 不 可 讓 人 論 斷 你 們 。 這 些 原 是 後 事 的 影 兒 ; 那 形 體 卻 是 基 督 。
Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne bude den odpočinku, slavnost odpočinutí, bohoslužebné shromáždění; nebudete vykonávat žádnou práci. Je to Hospodinův den odpočinku ve všech vašich sídlištích.六 日 要 做 工 , 第 七 日 是 聖 安 息 日 , 當 有 聖 會 ; 你 們 甚 麼 工 都 不 可 做 。 這 是 在 你 們 一 切 的 住 處 向 耶 和 華 守 的 安 息 日 。
V sobotu učil v jedné synagóze. Byla tam žena, která byla stižena nemocí už osmnáct let: byla úplně sehnutá a nemohla se vůbec napřímit. Když ji Ježíš spatřil, zavolal ji a řekl: „Ženo, jsi zproštěna své nemoci“ a vložil na ni ruce; ona se ihned vzpřímila a velebila Boha. Avšak představený synagógy, pobouřen tím, že Ježíš uzdravuje v sobotu, řekl zástupu: „Je šest dní, kdy se má pracovat; v těch tedy přicházejte, abyste byli uzdravováni, a ne v den sobotní.“ Na to Pán odpověděl: „Pokrytci! Neodvazuje každý z vás v sobotu vola nebo osla od žlabu a nevede ho napájet? A tato žena, dcera Abrahamova, kterou držel satan spoutanou po osmnáct let, neměla být vysvobozena z těchto pout v den sobotní?“ Těmito slovy byli všichni jeho protivníci zahanbeni, ale celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal.安 息 日 , 耶 穌 在 會 堂 裡 教 訓 人 。 有 一 個 女 人 被 鬼 附 著 , 病 了 十 八 年 , 腰 彎 得 一 點 直 不 起 來 。 耶 穌 看 見 , 便 叫 過 他 來 , 對 他 說 : 女 人 , 你 脫 離 這 病 了 ! 於 是 用 兩 隻 手 按 著 他 ; 他 立 刻 直 起 腰 來 , 就 歸 榮 耀 與 神 。 管 會 堂 的 因 為 耶 穌 在 安 息 日 治 病 , 就 氣 忿 忿 的 對 眾 人 說 : 有 六 日 應 當 做 工 ; 那 六 日 之 內 可 以 來 求 醫 , 在 安 息 日 卻 不 可 。 主 說 : 假 冒 為 善 的 人 哪 , 難 道 你 們 各 人 在 安 息 日 不 解 開 槽 上 的 牛 、 驢 , 牽 去 飲 麼 ? 況 且 這 女 人 本 是 亞 伯 拉 罕 的 後 裔 , 被 撒 但 捆 綁 了 這 十 八 年 , 不 當 在 安 息 日 解 開 他 的 綁 麼 ? 耶 穌 說 這 話 , 他 的 敵 人 都 慚 愧 了 ; 眾 人 因 他 所 行 一 切 榮 耀 的 事 , 就 都 歡 喜 了 。
Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.這 樣 看 來 , 必 另 有 一 安 息 日 的 安 息 為 神 的 子 民 存 留 。 因 為 那 進 入 安 息 的 , 乃 是 歇 了 自 己 的 工 , 正 如 神 歇 了 他 的 工 一 樣 。
A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti.所 以 , 我 們 務 必 竭 力 進 入 那 安 息 , 免 得 有 人 學 那 不 信 從 的 樣 子 跌 倒 了 。
Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem Hospodin.你 們 要 守 我 的 安 息 日 , 敬 我 的 聖 所 。 我 是 耶 和 華 。
Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtud vyvedl pevnou rukou a vztaženou paží. Proto ti přikázal Hospodin, tvůj Bůh, dodržovat den odpočinku.你 也 要 記 念 你 在 埃 及 地 作 過 奴 僕 ; 耶 和 華 你 神 用 大 能 的 手 和 伸 出 來 的 膀 臂 將 你 從 那 裡 領 出 來 。 因 此 , 耶 和 華 你 的 神 吩 咐 你 守 安 息 日 。

Biblický verš dne

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!