DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spolehlivost

«Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого. 2-е Фессалоникийцам 3:3»
Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.Но верен Господь, Который утвердит вас и сохранит от лукавого.
Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.Господи! Ты Бог мой; превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное; предопределения древние истинны, аминь.
Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов.
Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый.
On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя.
Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!
Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику.
Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести.
Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.Господь Сам пойдет пред тобою, Сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя, не бойся и не ужасайся.
Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!Господь совершит за меня! Милость Твоя, Господи, вовек: дело рук Твоих не оставляй.
Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.А я буду воспевать силу Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою, ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего.
Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек таит дело.
Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их.
Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.Доныне вы ничего не просили во имя Мое; проси́те, и полу́чите, чтобы радость ваша была совершенна.
Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají.Вот, око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его.
Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.
„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель.
Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo tě vzývají!Ибо Ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив ко всем, призывающим Тебя.
Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.Ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; а беззаконные будут извержены и потомство нечестивых истребится.
On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví!Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами.
Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy.Ты, Господи, пребываешь во веки; престол Твой — в род и род.

Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

A když víme, že nás slyší, kdykoli o něco prosíme, pak víme, že to, oč jsme jej prosili, dostáváme.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!