DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spolehlivost

Pán je však věrný – on vás posílí a ochrání od zlého.Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal.
Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi věrně a jistě učinil divy, které jsi zdávna připravil.Jehová, tú eres mi Dios; te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas; tus consejos antiguos son verdad y firmeza.
Věz tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh. Je to věrný Bůh, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těch, kdo jej milují a dodržují jeho přikázání.Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones.
Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli podvodník.Contentamiento es a los hombres hacer misericordia; Pero mejor es el pobre que el mentiroso.
On nedá klopýtnout noze tvé, tvůj ochránce jistě nedříme.No dará tu pie al resbaladero, Ni se dormirá el que te guarda.
Hospodinova láska nepomíjí, jeho soucit nikdy nekončí. Každé ráno stále nová, tvá věrnost je tak veliká!Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana; grande es tu fidelidad.
Své břímě uval na Hospodina, on se o tebe postará; on přece nikdy nenechá poctivé padnout do bláta.Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará; No dejará para siempre caído al justo.
Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti; uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát.No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar.
Sám Hospodin jde před tebou, on sám bude s tebou. On tě neopustí ani nenechá, neboj se a nestrachuj.Y Jehová va delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas ni te intimides.
Hospodin je blízký všem, kdo ho vzývají, všem, kdo ho vzývají v opravdovosti.Cercano está Jehová a todos los que le invocan, A todos los que le invocan de veras.
Hospodin dokoná se mnou své záměry; tvá láska, Hospodine, trvá navěky – neopouštěj prosím dílo rukou svých!Jehová cumplirá su propósito en mí; Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre; No desampares la obra de tus manos.
Oslavujte Hospodina – je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!Aclamad a Jehová, porque él es bueno; Porque su misericordia es eterna.
Jeho pán mu řekl: ‚Výborně, dobrý a věrný služebníku! Byl jsi věrný v mále, svěřím ti mnoho. Sdílej radost svého pána.‘Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor.
Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení.Pero yo cantaré de tu poder, Y alabaré de mañana tu misericordia; Porque has sido mi amparo Y refugio en el día de mi angustia.
Poctivé vodí jejich upřímnost, proradné zničí jejich falešnost.La integridad de los rectos los encaminará; Pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos.
Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat.El que anda en chismes descubre el secreto; Mas el de espíritu fiel lo guarda todo.
Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos; Sobre los que guardan su pacto, Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra.
Až dosud jste v mém jménu o nic neprosili. Proste a dostanete, a vaše radost bude dokonalá.Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.
Hospodinův zrak patří těm, kdo ho ctí, on hledí na ty, kdo v jeho lásku doufají.He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, Sobre los que esperan en su misericordia.
Všechno dobré a dokonalé je dar shůry od Otce světel, u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín.Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación.
„Já jsem Alfa i Omega,“ praví Pán Bůh, který je, který byl a který přichází, ten Všemohoucí.Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso.
Ty přece, Pane, jsi dobrý a soucitný, velice miluješ ty, kdo tě vzývají!Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, Y grande en misericordia para con todos los que te invocan.
Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.Porque Jehová ama la rectitud, Y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados; Mas la descendencia de los impíos será destruida.
On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví!Porque sacia al alma menesterosa, Y llena de bien al alma hambrienta.
Ty, Hospodine, však vládneš navěky, tvůj trůn trvá po všechny časy.Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre; Tu trono de generación en generación.

Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá.Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Náhodný Biblický verš

Berte na sebe navzájem ohled, nebuďte domýšliví, ale mějte sounáležitost s obyčejnými. Nespoléhejte na vlastní moudrost.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Kdo jsem ale já a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno – to, co jsme dali, bylo z tvé ruky!

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!