DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spolehlivost

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.Mais le Seigneur, lui, est fidèle : il vous rendra forts et vous gardera du diable.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.O Eternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai |et je louerai ton nom car tu as accompli |des projets merveilleux, conçus de longue date, |sûrs et fiables.
Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.Reconnais donc que l’Eternel ton Dieu est le seul vrai Dieu, un Dieu fidèle à son alliance en témoignant de l’amour pour mille générations envers ceux qui l’aiment et qui obéissent à ses commandements.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.Ce qu’on apprécie chez un homme, c’est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu’un menteur.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.Il te gardera des faux pas, celui qui te protège |ne sommeillera pas.
Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.Non, les bontés de l’Eternel |ne sont pas à leur terme et ses tendresses |ne sont pas épuisées. Chaque matin, |elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande !
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Rejette ton fardeau |sur l’Eternel : |il prendra soin de toi, il ne laissera pas le juste |s’écrouler pour toujours.
Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.Les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. D’ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d’en sortir pour que vous puissiez y résister.
Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.L’Eternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t’abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer !
Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.L’Eternel est proche |de ceux qui l’invoquent, de tous ceux qui l’invoquent avec sincérité.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!Oui, l’Eternel |achèvera son œuvre en ma faveur. Eternel, ton amour dure à toujours. N’abandonne donc pas tes créatures !
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.Célébrez l’Eternel |car il est bon, car son amour |dure à toujours.
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur, en qui l’on peut avoir confiance. Tu t’es montré fidèle en peu de choses. C’est pourquoi je t’en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître !
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.Moi, je chanterai ta force et, dès le matin, |j’acclamerai ton amour, car tu es pour moi |une forteresse, tu es mon refuge |quand je suis dans la détresse !
Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.L’intégrité guide les hommes droits, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.Le médisant divulgue les secrets ; un homme de confiance tient la chose cachée.
Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.L’amour de l’Eternel |est là depuis toujours |et durera toujours |en faveur de ceux qui le craignent, il ne cesse d’agir |pour la justice |en faveur des enfants |de leurs enfants, en faveur de ceux qui restent fidèles |à son alliance, de ceux qui tiennent compte |de ses commandements |pour les mettre en pratique.
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.Jusqu’à présent vous n’avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, pour que votre joie soit complète.
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.Mais l’Eternel prend soin |de tous ceux qui le craignent, comptant sur son amour.
‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.Tout cadeau de valeur, tout don parfait, nous vient d’en haut, du Père des lumières et en qui il n’y a ni changement, ni ombre due à des variations.
Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.« Moi je suis l’Alpha et l’Oméga », dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.Car tu es bon, Seigneur, |et prompt à pardonner, riche en amour |pour tous ceux qui t’invoquent.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.Car l’Eternel aime la droiture, et il n’abandonne pas |ceux qui lui sont attachés ; mais les malfaisants |seront supprimés, la postérité |de tous les méchants |sera retranchée.
Dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés.
Ty, Hospodine, budeš trůnit věčně, tvůj trůn přetrvá všechna pokolení.Toi, Eternel, |tu règnes pour toujours et ton trône subsiste |à travers tous les âges.

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.Celui qui vous appelle est fidèle et c’est lui qui accomplira tout cela.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!