DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spolehlivost

«Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého. 2. Tesalonickým 3:3»
Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous protégera du mal.
Hospodine, ty jsi můj Bůh! Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci, tvé odvěké úradky jsou věrná pravda.Eternel, tu es mon Dieu; je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, car tu as accompli des merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps.
Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.Sache donc que c'est l'Eternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa bonté jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui respectent ses commandements.
Na člověku se žádá, aby byl milosrdný; chudák je na tom lépe než lhář.Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Mieux vaut un pauvre qu'un menteur.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání.Qu’il ne permette pas à ton pied de trébucher, qu’il ne somnole pas, celui qui te garde!
Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá.Les bontés de l'Eternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin; elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande!
Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil.Remets ton sort à l’Eternel, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais trébucher le juste.
Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces; mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs.L'Eternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. N’aie pas peur et ne te laisse pas effrayer.
Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově.L’Eternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité.
Hospodin za mě dokončí zápas. Hospodine, tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo vlastních rukou!L’Eternel terminera ce qu’il a commencé pour moi. Eternel, ta bonté dure éternellement: n’abandonne pas les œuvres de tes mains!
Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné.Célébrez l’Eternel, car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement!
Jeho pán mu odpověděl: ‚Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; vejdi a raduj se u svého pána.‘Son maître lui dit: ‘C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître.’
Já však budu zpívat o tvé síle, nad tvým milosrdenstvím hned zrána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého.Quant à moi, je chanterai ta force, dès le matin je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi une forteresse, un refuge quand je suis dans la détresse.
Přímé vede bezúhonnost, kdežto věrolomné zahubí pokřivenost.L'intégrité des hommes droits est leur guide, mais les tromperies des traîtres causent leur ruine.
Utrhač, kudy chodí, roznáší důvěrnosti, kdežto kdo je duchem věrný, ukryje to.Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets, tandis que l'homme digne de confiance les garde.
Avšak Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je.Mais la bonté de l’Eternel dure d’éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique.
Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète.
Ale oko Hospodinovo bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo čekají na jeho milosrdenství.Mais le regard de l’Eternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté.
‚Každý dobrý dar a každé dokonalé obdarování‘ je shůry, sestupuje od Otce nebeských světel. U něho není proměny ani střídání světla a stínu.Tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut; ils descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement ni l’ombre d’une variation.
Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant.
Neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d’amour pour tous ceux qui font appel à toi.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.Car l’Eternel aime ce qui est droit, et il n’abandonne pas ses fidèles: ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée.
Dosyta dal najíst lačným, hladovým dal plno dobrých věcí.Car il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de biens les affamés.
Ty, Hospodine, budeš trůnit věčně, tvůj trůn přetrvá všechna pokolení.Toi, Eternel, tu règnes pour toujours, ton trône subsiste de génération en génération.

Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera.
Předešlý123Následující

Biblický verš dne

Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný podle toho, co kdo má, ne podle toho, co nemá.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!