DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria. Proverbi 21:21»
Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria.
On „odplatí každému podle jeho skutků“Il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere.
Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza.
Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata.
Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato.
Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il Signore.
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane.Egli non vacillerà in eterno: Il giusto sarà sempre ricordato.
Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio.
I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate.
Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.
Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti.
On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio.
Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.E' apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo.
Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.
Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.
Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou.L'empio realizza profitti fallaci, ma per chi semina la giustizia il salario è sicuro.
Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci.E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.
Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua opera; farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Celým svým srdcem hledám tě, od tvých příkazů zbloudit nenech mě!Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.
Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel.E' un laccio per l'uomo esclamare subito: «Sacro!» e riflettere solo dopo aver fatto il voto.

Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, o irresoluti.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!