DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.Chi ricerca la giustizia e la bontà troverà vita, giustizia e gloria.
On „odplatí každému podle jeho skutků“Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere.
Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l’amore, la costanza e la mansuetudine.
Hospodin totiž miluje právo, nikdy se nezřekne věrných svých; navěky budou zachováni, potomci ničemů však vymizí.Poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi; essi sono conservati in eterno; ma la discendenza degli empi sarà sterminata.
Nepleťte se, Boha nikdo neošálí. Člověk sklidí to, co zasel.Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio; perché quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.Tutte le vie dell’uomo gli sembrano rette, ma il Signore pesa i cuori.
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.Cercate prima il regno {di Dio} e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più.
Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane.Perché non vacillerà mai; il giusto sarà ricordato per sempre.
Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.Praticare la giustizia e l’equità è cosa che il Signore preferisce ai sacrifici.
I kdybyste však měli pro spravedlnost trpět, blaze vám. „Nemějte strach z toho, čím vás straší, nenechte se tím vylekat.“Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate.
Hospodinovy oči hledí ke spravedlivým, své uši naklání k jejich volání.Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido.
Nepřestávejme tedy konat dobro, neboť v patřičný čas budeme sklízet bez ustání.Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo.
Dejte pozor, ať nikdo neoplácí zlo zlem; raději vždy následujte, co je dobré – jak pro vás, tak pro všechny.Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male; anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti.
On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností.Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte.Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Boží spásná milost se totiž zjevila všem lidem. Učí nás, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili na tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně.Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, e ci insegna a rinunciare all’empietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo.
Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných nestojí, ve spolku posměvačů nesedí.Beato l’uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori.
Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace.
Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.I tesori di empietà non fruttano, ma la giustizia libera dalla morte.
Pro klamný výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost, má mzdu trvalou.L’empio fa un’opera illusoria, ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura.
Chováte-li se dobře k těm, kdo se chovají dobře k vám, jaká je to zásluha? Totéž přece dělají i hříšníci.E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso.
Hospodinu svěř svoji cestu, doufej v něj a on to učiní: vyvede tvou spravedlnost na denní světlo, tvou nevinu na slunce polední.Riponi la tua sorte nel Signore; confida in lui, ed egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť budou nasyceni.Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati.
Celým svým srdcem hledám tě, od tvých příkazů zbloudit nenech mě!Ti ho cercato con tutto il mio cuore; non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti.
Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel.È pericoloso per l’uomo prendere alla leggera un impegno sacro e riflettere solo dopo aver fatto un voto.

Přibližte se Bohu a přiblíží se vám. Umyjte své ruce, hříšníci, a očistěte svá srdce, vy, kdo máte dvojakou mysl.Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi d’animo!
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl:
„Nikdy tě neopustím
a nikdy nenechám,“

Náhodný Biblický verš

Ať tato slova, která ti dnes svěřuji, zůstanou ve tvém srdci. Vštěpuj je svým synům a mluv o nich, ať sedíš doma nebo jdeš po cestě, ať uléháš anebo vstáváš.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

Veďte nezištný život a buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť on řekl: „Nikdy tě neopustím a nikdy nenechám,“

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!