DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Chi segue la giustizia e la misericordia troverà vita e gloria.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.Il quale renderà a ciascuno secondo le sue opere.
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose; tendi alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza, alla mitezza.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.Perché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi fedeli; gli empi saranno distrutti per sempre e la loro stirpe sarà sterminata.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Non vi fate illusioni; non ci si può prendere gioco di Dio. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.Agli occhi dell'uomo tutte le sue vie sono rette, ma chi pesa i cuori è il Signore.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta.
Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.Egli non vacillerà in eterno: Il giusto sarà sempre ricordato.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.Praticare la giustizia e l'equità per il Signore vale più di un sacrificio.
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘E se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.E non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo, a suo tempo mieteremo.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno; ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti.
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di lui giustizia di Dio.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.E' apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l'empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Non giovano i tesori male acquistati, mentre la giustizia libera dalla morte.
Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.L'empio realizza profitti fallaci, ma per chi semina la giustizia il salario è sicuro.
Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.Manifesta al Signore la tua via, confida in lui: compirà la sua opera; farà brillare come luce la tua giustizia, come il meriggio il tuo diritto.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.Con tutto il cuore ti cerco: non farmi deviare dai tuoi precetti.
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.E' un laccio per l'uomo esclamare subito: «Sacro!» e riflettere solo dopo aver fatto il voto.

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, e santificate i vostri cuori, o irresoluti.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!