DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Chi ricerca la giustizia e la bontà troverà vita, giustizia e gloria.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere.
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.Ma tu, uomo di Dio, fuggi queste cose e ricerca la giustizia, la pietà, la fede, l’amore, la costanza e la mansuetudine.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.Poiché il Signore ama la giustizia e non abbandona i suoi santi; essi sono conservati in eterno; ma la discendenza degli empi sarà sterminata.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio; perché quello che l’uomo avrà seminato, quello pure mieterà.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.Tutte le vie dell’uomo gli sembrano rette, ma il Signore pesa i cuori.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.Cercate prima il regno {di Dio} e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in più.
Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.Perché non vacillerà mai; il giusto sarà ricordato per sempre.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.Praticare la giustizia e l’equità è cosa che il Signore preferisce ai sacrifici.
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘Se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non vi sgomenti la paura che incutono e non vi agitate.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.Gli occhi del Signore sono sui giusti e i suoi orecchi sono attenti al loro grido.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.Non ci scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.Guardate che nessuno renda ad alcuno male per male; anzi cercate sempre il bene gli uni degli altri e quello di tutti.
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.Infatti la grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata, e ci insegna a rinunciare all’empietà e alle passioni mondane, per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente e in modo santo.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.Beato l’uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, che non si ferma nella via dei peccatori, né si siede in compagnia degli schernitori.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.I tesori di empietà non fruttano, ma la giustizia libera dalla morte.
Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.L’empio fa un’opera illusoria, ma chi semina giustizia ha una ricompensa sicura.
Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.E se fate del bene a quelli che vi fanno del bene, quale grazia ne avete? Anche i peccatori fanno lo stesso.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.Riponi la tua sorte nel Signore; confida in lui, ed egli agirà. Egli farà risplendere la tua giustizia come la luce e il tuo diritto come il sole di mezzogiorno.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.Ti ho cercato con tutto il mio cuore; non lasciare che mi allontani dai tuoi comandamenti.
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.È pericoloso per l’uomo prendere alla leggera un impegno sacro e riflettere solo dopo aver fatto un voto.

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Avvicinatevi a Dio, ed egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori; e purificate i vostri cuori, o doppi d’animo!
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Náhodný Biblický verš

Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.Náhodný verš!Náhodný verš s obrázkem

Darujte

Darem podpořte DailyVerses.net:
Darujte

Biblický verš dne

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!