DailyVerses.netTémataNáhodný veršPřihlásit se

Biblické verše na téma spravedlnost

«Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu. Přísloví 21:21»
Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу.
On ‚odplatí každému podle jeho skutků‘.Который воздаст каждому по делам его.
Ty však se tomu jako Boží člověk vyhýbej! Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost.Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости.
Neboť Hospodin miluje právo a své věrné neopouští. Pod jeho ochranou budou věčně, kdežto plémě svévolníků bude vymýceno.Ибо Господь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; а беззаконные будут извержены и потомство нечестивых истребится.
Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет.
Člověku se všechny jeho cesty zdají přímé, ale srdce zpytuje Hospodin.Всякий путь человека прям в глазах его; но Господь взвешивает сердца.
Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.
Nezhroutí se nikdy, spravedlivý zůstane v paměti věčně.Он вовек не поколеблется; в вечной памяти будет праведник.
Prosazovat spravedlnost a právo je před Hospodinem výbornější než oběť.Соблюдение правды и правосудия более угодно Господу, нежели жертва.
Ale i kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslaveni. ‚Strach z nich ať vás neděsí ani nezviklá‘Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.
Oči Hospodinovy jsou obráceny k spravedlivým, když volají o pomoc, on nakloní své ucho.Очи Господни обращены на праведников, и уши Его — к воплю их.
V konání dobra neumdlévejme; neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем.
Hleďte, aby nikdo neoplácel zlým za zlé, ale vždycky usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem.Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем.
Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.
Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.Наконец, братия мои, что только истинно, что́ честно, что́ справедливо, что́ чисто, что́ любезно, что́ достославно, что́ только добродетель и похвала, о том помышляйте.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku.Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке.
Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači.Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей.
Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.
Neprávem nabyté poklady neprospějí, kdežto spravedlnost vysvobodí od smrti.Не доставляют пользы сокровища неправедные, правда же избавляет от смерти.
Svévolníka výdělek z jeho práce zklame, kdežto kdo rozsévá spravedlnost, má mzdu jistou.Нечестивый делает дело ненадежное, а сеющему правду — награда верная.
Činíte-li dobře těm, kteří dobře činí vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci.И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то́ же делают.
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo.Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень.
Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
Dotazuji se na tvoji vůli celým srdcem, nedej, abych zbloudil od tvých přikázání.Всем сердцем моим ищу Тебя; не дай мне уклониться от заповедей Твоих.
Člověku je léčkou nerozvážně říci: „Je to zasvěceno,“ a po slibu si to rozmýšlet.Сеть для человека — поспешно давать обет, и после обета обдумывать.

Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте сердца, двоедушные.
Předešlý12345Následující

Biblický verš dne

Kdo stojí o lásku, přikrývá přestoupení, ale kdo je přetřásá, rozlučuje důvěrné přátele.

Přihlásit se k odběru Biblického verše dne:

Osobní Plán čtení Bible

Vytvořte si účet pro nastavení osobního Plánu čtení Bible, uvidíte váš progres a následující kapitolu k přečtení zde!